Biträdande Professor Processmetallurgi till Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 14 mars 2017
Stängs
den 23 april 2017
Ref:
746-2017
Kontakta
Caisa Samuelsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Forskningsämnet Processmetallurgi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Forskningen inom ämnet processmetallurgi kännetecknas av väl etablerade samarbeten med industrin.

Vi söker en biträdande professor som kan verka som forskningsledare och vidarutveckla forskning och utbildning inom området hydrometallurgi. Utvinning av metaller ur sekundära och primära råmaterial, med en alltmer komplex sammansättning, ställer höga krav på utveckling av processer, såväl hydrometallurgiska som pyrometallurgiska eller genom en kombination av båda. Återvinning av metaller ur konsumtionsskrot såväl som industriella restprodukter ses som en växande utmaning där hydrometallurgi är ett viktigt komplement till pyrometallurgiska processer.

Metallutvinning från primära och sekundära råvaror med hydrometallurgiska metoder baseras på en god kunskap inom oorganisk kemi. Utvinning sker ofta i processystem som involverar både pyro- och hydrometallurgiska delprocesser varför en god överblick över hela processystem är en tillgång. Tjänsten kommer att innefatta nära samverkan med forskare inom processmetallurgi med fokus inom pyrometallurgiska processer.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer att innefatta utveckling av området hydrometallurgi tillsammans med forskarkollegor och industriella partners, därför är samarbetsförmåga och ledarskap mycket viktiga egenskaper.

Befattningen innebär ansvar för:

 • Utveckling, planering och ledning av forskning inom området hydrometallurgi.
 • Att forskningens inriktning sker i nära samverkan med pyrometallurgisk forskning
 • Säkerställa extern finansiering från nationella och internationella finansieringskällor.
 • Samverkan med industrin samt nationella och internationella forskargrupper.
 • Ansvara för och undervisa i kurser på grundutbildningsnivå
 • Handledning av studenter och doktorander.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsrdningen
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande:

 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
 • uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå, samt varit biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år
 • ha visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap
 • ha varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning):

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning):

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal
 • processkunnande inom processmetallurgi, oorganisk kemi, kemiteknik eller motsvarande, ses som en stark merit.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • kunna undervisa på svenska och/eller engelska

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Ämnesföreträdare Processmetallurgi – Professor Caisa Samuelsson +46 920 491385, caisa.samuelsson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen (ansökningshandling) som du hittar nedan.

Referensnummer: 746-2017

Sista ansökningsdag: 23 april, 2017