Professor i Teknisk akustik till Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 14 mars 2017
Stängs
den 31 mars 2017
Ref:
2692-2016
Kontakta
Catrin Edelbro
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vi är ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Teknisk akustik är ett av våra 19 forskningsämnen och tillhör Avdelningen för drift, underhåll och akustik.

Forskningsämnet teknisk akustik har en stark experimentell profil där de flesta av projekten involverar upplevelse av ljud och vibrationer. Teknisk akustik förfogar över en unik labbmiljö och har en stark senior bas med fyra biträdande professorer. Forskning bedrivs idag med tillämpningar inom byggnadsakustik, fordonsakustik och akustisk för att påverka industriella processer. Inom byggsidan driver miljökrav liksom ekonomiska faktorer på en ökad användning av lättbyggnadsteknik vilket ställer krav på nya innovativa lösningar för att klara ljud och vibrationskrav. Även fordonstillverkarna har krav på sig att minska vikt men även att införa alternativa drivsystem i form av el- och hybridlösningar. Detta medför att ljudbilden både i fordonen och utanför ändras och nya bedömningskriterier och arbetssätt krävs för att utveckla framtidens fordon. Ljud användas även inom industriella processer, t.ex. kan ultraljud användas för att effektivisera kemiska och mekaniska processer.

Vi söker nu en person som kan utveckla och förstärka vårt arbete gärna inom akustisk modellering och simulering. Den vi söker har erfarenhet av att initiera och driva internationella projekt.

Ämnesbeskrivning 
Teknisk akustik omfattar metodutveckling och modellering gällande alstring, utbredning och upplevelse av ljud och vibrationer. Tillämpningar sker främst inom sektorerna fordon, boendemiljö och industriella processer.

Arbetsuppgifter 
En professor och ämnesföreträdare ska leda och utveckla forskningsämnet, vilket innefattar forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället. Professorer ska också stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Som professor och tillika ämnesföreträdare i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet ingår att leda och vidareutveckla ämnet avseende forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå. En utmaning är att öka antalet doktorander genom att stärka den externa finansieringen. Anställningen som professor är tillsvidare. Uppdraget som ämnesföreträdaren är tidsbegränsat till sex år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen 
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

 • tillhöra de ledande inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard
 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand under merparten av doktorandens forskarutbildning fram till doktorsexamen, dock minst från licentiatexamen/ motsvarande poäng till doktorsexamen
 • visa pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet

Övriga bedömningsgrunder, viktas utan inbördes ordning:

 • Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • Erfarenhet av att söka och driva EU-projekt eller motsvarande internationella projekt
 • Den sökande förväntas uppvisa erfarenhet av internationellt forskningssamarbete
 • Erfarenhet att samverka med andra forskare både inom ämnet och över ämnesgränser
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl nationellt som internationellt

Information 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: TF Prefekt Catrin Edelbro, tel 0920-49 33 18, catrin.edelbro@ltu.se eller avdelningschef Roger Johnsson, tel 0920-49 17 91, roger.johnsson@ltu.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar. 

Ansökan 
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen (ansökningshandling) som du hittar nedan. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer. 

Referensnummer: 2692-2016 
Sista ansökningsdag: 31 mars, 2016