Professor med uppdrag som ämnesföreträdare i Musikalisk gestaltning

Plats
Piteå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 14 mars 2017
Stängs
den 22 maj 2017
Ref:
92-2017
Kontakta
Sverker Julander
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet söker en professor med uppdrag som ämnesföreträdare i Musikalisk gestaltning. Anställningen är vid Avdelningen för musik och dans, som är en del av Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Avdelningen har två forskningsämnen: Musikpedagogik och Musikalisk gestaltning, och ger musikutbildningar inom de konstnärliga kandidat- och mastersprogrammen samt lärarutbildning med inriktning mot musik och dans. En mängd fristående kurser erbjuds också som ett komplement till programutbildningarna.

Miljön i Piteå erbjuder en mångsidig och stimulerande vetenskaplig och konstnärlig utbildnings- och forskningsmiljö. Här finns lokaler som är moderna och inspirerande, exempelvis det unika konserthuset Studio Acusticum, med variabel akustik och en av Europas största och mest mångsidiga orglar, samt Black Box, en flexibel lokal för såväl undervisning som framträdanden, samt ett antal studior.
Vi söker en medarbetare som vill vidareutveckla den konstnärliga forskningen och utvecklingsarbetet inom ämnet, som gärna tar sig an nya uppgifter och som kan arbeta i ett mycket tvärvetenskapligt område.

Ämnesbeskrivning
Musikalisk gestaltning är ett konstnärligt forskningsämne där problemställningar med relevans för musikaliskt skapande och framförande undersöks i nära anslutning till egen musikalisk-konstnärlig verksamhet. Ämnet är gränsöverskridande och omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform. Musikalisk gestaltning befinner sig i spänningsfältet mellan konst och vetenskap och har sin utgångspunkt i konstnärligt arbete som gestaltande kunskapsform och undersökande praktik.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor med uppdraget som ämnesföreträdare ingår att bedriva egen forskning leda och medverka i forskarutbildning samt medverka i utbildningen på grund- och avancerad nivå. Ämnesföreträdaren har ett totalansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att vidareutveckla samverkan med såväl övriga delar av Luleå tekniska universitet som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv. Som ämnesföreträdare förväntas du attrahera externa medel på egen hand och i samverkan med andra. Uppdraget som ämnesföreträdare är tidsbegränsat till sex år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig/konstnärlig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga/konstnärliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor med uppdrag som ämnesföreträdare ska den sökande:

 • Vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet av god internationell standard
 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar eller motsvarande konstnärlig produktion
 • uppvisa förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå
 • visa pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (i prioritetsordning):

 1. Doktorsexamen alternativt konstnärlig doktorsexamen eller motsvarande kompetens
 2. Visad förmåga att bedriva och leda konstnärlig forskning/utvecklingsarbete inom musikområdet
 3. Visad samarbets-och ledarskapsförmåga
 4. Visad förmåga och färdighet i att attrahera externa forskningsmedel.
 5. Visad förmåga till samverkan inom och utom högskolesektorn.

Kunna undervisa på svenska och/eller engelska.

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Sverker Julander, telefon 0911- 72 618, Sverker.Jullander@ltu.se och Monica Johansson, prefekt, telefon 0920-49 25 57 , Monica.Johansson@ltu.se och Bo Jonsson, avdelningschef, telefon 0920-49 17 17, Bo.Jonsson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 38 80 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen (ansökningshandling) som du hittar nedan. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Referensnummer: 92-2017

Sista ansökningsdag: 2017-05-22