Professor i mineralteknik inriktning mot geometallurgi till Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 23 april 2017
Ref:
170-2017 
Kontakta
Örjan Johansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Professor i mineralteknik med inriktning mot geometallurgi

Luleå

Ref: 170-2017

Bakgrund
Vi söker en professor i mineralteknik (alternativt en biträdande professor) som kan leda forskning inom geometallurgi, ett tvärdisciplinärt område mellan geologiska, mineralogiska och metallurgiska vetenskaper som har framkommit under det senaste årtiondet. Positionen finansieras för närvarande inom LKAB:s Centre of Excellence vid Luleå tekniska universitet.

Geometallurgi kombinerar geologiska och mineraltekniska/metallurgiska informationer för att skapa en rumsbaserad, prediktiv modell för malmanrikning. Den betraktas allmänt som ett tvärvetenskapligt angreppssätt som rymmer en stor potential att utnyttja icke-förnybara mineralresurser på ett mer effektivt och hållbart sätt. Tillförlitlig information om malmens anrikningsegenskaper och dess variationer (baserad på representativ provtagning, kvantitativ mineralogi med hjälp av avancerade analysmetoder samt mineraltekniska tester) utgör grunden för rigorös processmodellering och -simulering som kan användas för att optimera produktionsplanering och mineralanrikningsprocesser.

Ämnesbeskrivning
Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära ämnen, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

Arbetsuppgifter och profil
Positionen kräver en utmärkt kompetens inom geologi och processmineralogi samt en djup förståelse av sönderdelnings- och separationsprocesser som används inom malmanrikning. Kandidater bör ha kunskaper i kvantitativ mineralogi, mineraltekniskt testarbete och modellering och simulering (fyndighetsmodellering och partikelbaserad processmodellering). Befattningens ansvar innebär:

 • Utveckling, planering och ledning av forskning inom området geometallurgi.
 • Att säkerställa extern finansiering från nationella och internationella finansieringskällor.
 • Samverkan med nationella och internationella forskargrupper samt med industrin.
 • Handledning av studenter och doktorander.
 • Vidareutveckling och genomförande av undervisning i geometallurgi-relaterade kurser på universitetet och för industrin.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

 • tillhöra de ledande inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard
 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand under merparten av doktorandens forskarutbildning fram till doktorsexamen, dock minst från licentiatexamen/ motsvarande poäng till doktorsexamen
 • visa pedagogisk skicklighet

För fullständiga krav för anställning som biträdande professor, se bifogad fil anställningsordningen kap 5.2.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (i ingen speciell ordning):

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktade i följande ordning):

 1. Erfarenheter och kompetens för att leda forskning i geometallurgi
 2. Framgångsrika ansökningar om forskningsfinansiering
 3. Erfarenheter från samarbete med industrin och med forskare från andra discipliner
 4. Erfarenheter i internationellt forskningssamarbete

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Prefekt – Örjan Johansson, +46 920 49 13 86, orjan.johansson@ltu.se eller Avdelningschef och ämnesföreträdare mineralteknik – Prof Jan Rosenkranz +46 920 49 21 83, jan.rosenkranz@ltu.se Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som du hittar nedan.

Referensnummer: 170-2017 

Sista ansökningsdag: 2017-04-23