Professor i didaktik inriktning svenska till Uppsala universitet

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 11 augusti 2017
Stängs
den 17 september 2017
Ref:
UFV-PA 2016/3674
Kontakta
Henrik Edgren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Professor i didaktik med inriktning mot svenska

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper har genom Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier en verksamhet som omfattar tre ämnen för utbildning på forskarnivå: pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Beskrivning av ämnesområdet
Inom didaktikämnet behandlas frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. De forskningsfrågor som utgör ämnesdidaktikens kärna uppstår i studier av mötet mellan ämnets innehåll och den undervisning om och det lärande av detta innehåll som sker i en verksamhet av något slag. Didaktik med inriktning mot svenska rör såväl svenskämnet som språkliga aspekter i andra skolämnen. Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs inom denna inriktning en mångsidig forskning i kombination med utvecklingsarbeten av olika slag, inriktade på olika aspekter av barns och ungas språkliga praktiker i och utanför förskola och skola och inriktningen rör såväl svenskämnet som språkliga aspekter i andra skolämnen. Denna forskning fokuserar bland annat didaktiska perspektiv på barns och ungas språkutveckling, förutsättningar för språkanvändning i första- och andraspråksperspektiv, barns och ungas skriftspråkskompetens, litteraturundervisningens utformning, svensklärarens uppdrag samt skriftpraktiker i olika skolämnen. Vidare beforskas bedömning i relation till de olika aspekterna av innehållet.

Arbetsuppgifter
Professorn kommer att spela en central roll i ledning, förvaltning och vidareutveckling av ämnesområdet, didaktik med inriktning mot svenska, i forskning och utbildning som ges inom fristående kurser, masterprogram och lärarprogrammen (inklusive speciallärarprogrammet).

Undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt övergripande planering av verksamheten. Formulerande av forskningsansökningar samt medverkan i forskningsprojekt av olika slag. Uppdrag av administrativ art och samverkan med det omgivande samhället. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag. Skickligheten ska såväl kvalitativt som kvantitativt överstiga vad som krävs för docentkompetens. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning enligt beskrivningen nedan under bedömningsgrunder. Därutöver ska den sökande ha dokumenterad skicklighet i handledning av studenter på grundnivå och avancerad nivå samt av doktorander fram till examen. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera utbildning för handledning på forskarnivå. Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Därutöver gäller graden av övrig skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesområde och arbetsuppgifter. Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av forskning och undervisning med relevans för didaktik med inriktning mot svenska, förtrogenhet med olika traditioner och metoder inom ämnesområdet, samt erfarenhet av nationell och internationell publicering med en bred inriktning inom det didaktiska området. Denna inriktning är också angelägen, då forskningen ska möta de utmaningar som finns i utbildning av speciallärare. Universitetet kommer att anställa den sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Särskilt meriterande är forskning inom didaktikämnet med inriktning mot allmän språk-, litteratur-, läs- och skrivinlärning för barn i yngre åldrar (från förskoleålder till årskurs sex). Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, d.v.s. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Särskild vikt fästs vid erfarenheter av universitets- och högskoleundervisning av relevans för anställningen, speciellt inom förskollärar- och/eller lärarprogram.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet: Vikt kommer att läggas vid lämplighet och intresse för ledningsuppdrag. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Förutsättningar i övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan och en kortfattad programförklaring för vad den sökande avser att göra för att utveckla forskningen vid institutionen via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • En meritförteckning med uppgifter om utbildning, anställningar etc. (CV)
  • Redovisning av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter
  • Publikationsförteckning
  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, samt de pedagogiska arbeten som åberopas

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt via Uppsala universitets rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till: Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med diarienummer UFV-PA 2016/3674.

Instruktioner för utformningen av ansökan, Uppsala universitets anställningsordning samt fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen finns på fakultetens hemsida: http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/jobba/

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningen.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Edgren, tel 018-471 24 55, e-post prefekten@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2017, UFV-PA 2016/3674.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315 
Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485 
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251 

Referensnummer: UFV-PA 2016/3674

Sista dag för ansökan: 2017-09-17

Liknande jobb

Liknande jobb