Professor i företagsekonomi till Uppsala universitet

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 12 juni 2017
Stängs
den 30 september 2017
Ref:
UFV-PA 2016/1014
Kontakta
Fredrik Tell
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Professor i företagsekonomi, särskilt organisation och samhälle

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Beskrivning av institutionens nuvarande forskning: Företagsekonomiska institutionen bedriver forskning inom fem huvudsakliga områden: redovisning och finansiering, marknadsföring, internationellt företagande, entreprenörskap och slutligen organisation. Varje ämnesområde är organiserat som en sektor och i anställningen ingår ledning av sektorn för organisationsforskning.

Forskningen inom ämnesområdet organisation är ledande i Skandinavien inom nyinstitutionell organisationsteori. Utmärkande är att forskningen omfattar företag och offentliga organisationer och gör detta med beaktande av det omgivande samhället.

Forskningsområde: Benämningen organisation och samhälle avser framförallt två studieområden, dels organisatoriska aspekter av det moderna samhället, dels hur enskilda organisationer påverkas av och påverkar föreställningar, regler, normer och styrförsök i det omgivande samhället.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom professurens område samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning, minst 50 procent av arbetstiden med möjlighet till sabbatstermin vart sjätte år. Information om forskning och utvecklingsarbete. Ledning och finansiering av forskningsprogram och forskningsprojekt. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3§). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (§ 2b).

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens i företagsekonomi med forskningsmeriter inom organisation.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder; vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna ska emellertid ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mera skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. I denna anställning är dokumenterad erfarenhet av forskning från olika typer av organisationer, inklusive offentliga organisationer, särskilt meriterande. Metodmässig bredd i form av användande av kvalitativa och kvantitativa metoder tillmäts betydelse.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som såväl kvalitativt som kvantitativt i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Till den vetenskapliga skickligheten räknas också graden av självständighet när det gäller att utveckla och driva forskningsprojekt, samt bidra till internationell vetenskaplig diskussion via publicering i internationella tidskrifter eller andra internationellt tillgängliga publikationer.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inomvetenskapligt tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Likaså författandet av läroböcker. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Även samarbetsförmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för forskningsmiljö eller liknande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknandesom vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Flertalet av professorerna vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten är män, varför universitetet gärna ser kvinnor som sökande till denna anställning.

Ansökningsförfarande: Det är önskvärt att ansökan inlämnas på engelska.

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev
  • Bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • Lista med referenspersoner
  • Därutöver önskar institutionen att en programförklaring av den sökande bifogas ansökan

Se instruktioner till sökande av anställning som professor

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet MyNetwork. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2016/1014.

För ytterligare information se:

Uppsala universitets anställningsordning

och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Fredrik Tell, telefon 018-471 3127, e-post fredrik.tell@fek.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 30/9 2017, UFV-PA 2016/1014.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Anställningsform: Heltid, Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485 
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251 
Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315 

Referensnummer: UFV-PA 2016/1014

Sista dag för ansökan: 2017-09-30

Liknande jobb

Liknande jobb