Doktorand inom socialt arbete (inriktning Marknadisering av vårdverksamheter)

Plats
Gävle
Annonserat
den 13 oktober 2017
Stängs
den 13 november 2017
Ref:
HIG-STÖD 2017/597
Kontakta
Sven Trygged
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 17 000.

Hos oss arbetar cirka 700 personer. Av dessa är cirka 500 lärare och forskare och 200 arbetar inom administration. Vad vi än arbetar med är det två saker som förenar oss: Att stödja och vägleda våra studenter under deras studietid samt verka för att Högskolans forskning kommer det omgivande samhället till nytta.

Akademin för Hälsa och Arbetsliv, avdelningen för hälso- och vårdvetenskap samt avdelningen för socialt arbete och psykologi vid Högskolan i Gävle söker sju doktorander inom hälsofrämjande arbetsliv, tre inom inriktning vårdvetenskap samt fyra inom inriktning socialt arbete.

Högskolan i Gävle har ett diarienr per doktorandtjänst. Du är välkommen att söka till alla inriktningar, en ansökan per referensnr:

HIG-STÖD 2017/593: Första linjens chefers och vårdpersonals uppfattningar om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö inom akutsjukvård
HIG-STÖD 2017/594: Smittspridning på arbetsplatsen- ett arbetsmiljöproblem i vården
HIG-STÖD 2017/595: Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet- en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC-projektet
HIG-STÖD 2017/596: Upcycling- hälsa och arbetslivsstöd för ungdomar HIG-STÖD 2017/597: Marknadisering av vårdverksamheter- Har huvudmannaskap betydelse?
HIG-STÖD 2017/598: Hälsofrämjande ledarskap inom socialtjänsten
HIG-STÖD 2017/599: Friska arbetsplatser- Vilken betydelse har organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa?

Anställningen är femårig, heltid med 80 % forskarutbildning och 20% annan tjänstgöring, t.ex. undervisning och administration. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5 och 9. Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet, utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande måste i en arbetslivskontext ges en bred definition. Studierna ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Ledarskap och personalens välmående berörs likväl som återgång/möjlighet att vara kvar i arbetslivet för personer med långvarig ohälsa.

Arbetsuppgifter:
Har huvudmannaskap betydelse? En jämförelse av arbetsvillkor och boendes tillfredsställelse i kommunala och kontrakterade verksamheter inom handikapp- och äldreomsorgen i Sverige: Does ownership matter? – A comparison of work conditions and resident satisfaction in municipal and contracted disability- and elderly care in Sweden care
Bakgrund: Marknadiseringen av offentliga vårdverksamheter medför att dessa läggs ut på entreprenad. Förändringarna motiveras av tankar från New Public Management om ökad valfrihet för brukare, ökad konkurrens och lägre kostnader. Nya rutiner kan införas och chefen kan bytas ut om företaget som vinner upphandlingen tillsätter ”sina” chefer. Villkoren för såväl chefen som underställd personal kan påverkas. Syftet är att undersöka om det finns skillnader i arbetsvillkor, arbetsmiljö, arbetsinnehåll och personalens hälsa mellan kommunala vårdverksamheter inom handikapp- och äldreomsorgen och motsvarande verksamheter som bedrivs på entreprenad, samt att undersöka brukarnas upplevelse av omsorgen på kommunalt och privat drivna boenden. Frågor: 1) Hur resonerar personalen om arbetsvillkor, arbetsmiljö, arbetsinnehåll och arbetsrelaterad hälsa? 2) Hur resonerar cheferna om relationer till arbetsgivare, underställd personal och brukare? 3) Hur beskriver brukarna relationer till personal, hur de trivs och nöjdhet med boendet? Metod: En enkät skickas till samtliga kommuner för att undersöka hur huvudmannaskapet ser ut och planeras, vilka uppföljningar som görs och om huvudmannaskapet förändrats under de senaste 10 åren och motiven till dessa. Därefter görs ett urval av totalt 10 kommunala och 10 entreprenaddrivna verksamheter fördelade på handikapp- respektive äldreomsorg. Intervjuer görs med 20 förstalinjens chefer samt 10 fokusgruppintervjuer med underställd personal. Arbetsmiljöfrågorna utgår bl.a. från Karasek/Theorells krav/kontroll-modell och Hirschmans (1970) begrepp “voice” (göra sin stämma hörd) “exit” (att sluta) och “loyalty” (lojal oavsett huvudman). Ytterligare frågor tillkommer och svaren analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Vidare sker intervjuer med 10-15 brukare med fokus på relationer till personal, trivsel och nöjdhet med boendet. Om brukarna inom handikappomsorgen behöver stöd vid intervjun kan anhöriga komma att inkluderas.

Observera att detta är en preliminär projektplan och ändringar kan komma att ske.

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Eftersom flera av de befintliga forskningsprojekten inom området inkluderar internationella samarbeten krävs en god kommunikationsförmåga i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Anställningen kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. För detta krävs förmåga att skriva en forskningsplan vilket ska bifogas dina ansökningshandlingar. Denna ska innehålla tre sidor (exklusive referenser) som relaterar till inriktningen för ett av de beskrivna forskningsprojekten inom vårdvetenskap eller socialt arbete. Ansökan kan ske till flera forskningsprojekt, men endast en forskningsplan behöver bifogas.  

Erfarenhet:
Erfarenhet krävs

Övrigt:
Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2017, märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/597.

Skicka din ansökan via e-post till registrator@hig.se eller till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 GÄVLE.

Ansökan ska åtföljas av en forskningsplan (enligt beskrivning ovan), meritförteckning inklusive en förteckning över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa.

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och liknande.

Anställningsform:
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:
Sista ansökningsdag: 2017-11-13
Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/597

Upplysningar lämnas av:
Sven Trygged
Docent
Telefon: 026-64 85 00 (vxl)
E-post: sven.trygged@hig.se

Josefin Westerberg Jacobson
Avdelningschef, avd socialt arbete och psykologi
Telefon: 026-64 82 33
E-post: jonwen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se