Doktorand inom socialt arbete (inriktning Hälsofrämjande ledarskap inom socialtjänsten)

Plats
Gävle
Annonserat
den 13 oktober 2017
Stängs
den 13 november 2017
Kontakta
Josefin Westerberg Jacobson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 17 000.

Hos oss arbetar cirka 700 personer. Av dessa är cirka 500 lärare och forskare och 200 arbetar inom administration. Vad vi än arbetar med är det två saker som förenar oss: Att stödja och vägleda våra studenter under deras studietid samt verka för att Högskolans forskning kommer det omgivande samhället till nytta.

Akademin för Hälsa och Arbetsliv, avdelningen för hälso- och vårdvetenskap samt avdelningen för socialt arbete och psykologi vid Högskolan i Gävle söker sju doktorander inom hälsofrämjande arbetsliv, tre inom inriktning vårdvetenskap samt fyra inom inriktning socialt arbete.

Högskolan i Gävle har ett diarienr per doktorandtjänst. Du är välkommen att söka till alla inriktningar, en ansökan per referensnr:

HIG-STÖD 2017/593: Första linjens chefers och vårdpersonals uppfattningar om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö inom akutsjukvård
HIG-STÖD 2017/594: Smittspridning på arbetsplatsen- ett arbetsmiljöproblem i vården
HIG-STÖD 2017/595: Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet- en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC-projektet
HIG-STÖD 2017/596: Upcycling- hälsa och arbetslivsstöd för ungdomar HIG-STÖD 2017/597: Marknadisering av vårdverksamheter- Har huvudmannaskap betydelse?
HIG-STÖD 2017/598: Hälsofrämjande ledarskap inom socialtjänsten
HIG-STÖD 2017/599: Friska arbetsplatser- Vilken betydelse har organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa?
 

Anställningen är femårig, heltid med 80 % forskarutbildning och 20% annan tjänstgöring, t.ex. undervisning och administration. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5 och 9. Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet, utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande måste i en arbetslivskontext ges en bred definition. Studierna ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Ledarskap och personalens välmående berörs likväl som återgång/möjlighet att vara kvar i arbetslivet för personer med långvarig ohälsa.

Arbetsuppgifter:
Hälsofrämjande ledarskap inom socialtjänsten:
Det övergripande syftet är att undersöka villkor och förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom socialtjänsten:
1.I den grundläggande delstudien undersöks hur arbetsledare för socialsekreterare i barn och ungdomsgrupper beskriver sin yrkesroll och sin syn på sig själva som ledare. Hur beskrivs arbetsuppgifter, arbetsinnehåll, kompetenskrav, utmaningar och strategier. Vilka krav ställs från ledning respektive från medarbetare? 2.Här analyseras hur arbetsledarnas underställda socialsekreterare beskriver ledarskapet. Vilken typ av ledarskap efterfrågar och uppskattar socialsekreterarna? Vilka samband finns mellan hur socialsekreterarna beskriver den närmaste arbetsledarens ledarskap och deras arbetstillfredsställelse respektive vilja att stanna kvar på arbetsplatsen? Även samband med självskattad hälsa undersöks. 3.Här undersöks samband på gruppnivå mellan hur arbetsledaren beskriver sitt ledarskap och hur deras underställda socialsekreterare upplever sin arbetssituation med särskilt fokus på hur arbetsledningen ur olika aspekter upplevs.
4.Del fyra är en fallstudie där insatser för att stärka en grupp arbetsledare följs. I jan -17 inleddes ett 3-årigt projekt med syfte att öka arbetstillfredsställelse och stabilitet bland 5 socialsekreterarteam som arbetar med utredningar av barn och unga i Gävle kommun. Projektet samfinansieras av socialtjänsten i Gävle kommun och Högskolan i Gävle. Ledarutveckling och handledning för teamledarna är ett inslag i projektet. I detta projekt ges doktoranden möjlighet att i en fallstudie följa de fem teamledarna i deras utvecklingsprocess och ur olika aspekter undersöka deras förutsättningar för ett gott ledarskap (med hjälp av enkät, intervjuer och observationer av arbetsledarna).

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Eftersom flera av de befintliga forskningsprojekten inom området inkluderar internationella samarbeten krävs en god kommunikationsförmåga i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Anställningen kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. För detta krävs förmåga att skriva en forskningsplan vilket ska bifogas dina ansökningshandlingar. Denna ska innehålla tre sidor (exklusive referenser) som relaterar till inriktningen för ett av de beskrivna forskningsprojekten inom vårdvetenskap eller socialt arbete. Ansökan kan ske till flera forskningsprojekt, men endast en forskningsplan behöver bifogas.  

Erfarenhet:
Erfarenhet krävs

Övrigt:
Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2017, märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/598.

Skicka din ansökan via e-post till registrator@hig.se eller till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 GÄVLE.

Ansökan ska åtföljas av en forskningsplan (enligt beskrivning ovan), meritförteckning inklusive en förteckning över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa.

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:
Sista ansökningsdag: 2017-11-13
Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/598

Upplysningar lämnas av:
Pia Tham
Universitetslektor
Telefon: 026-64 86 80
E-post: pia.tham@hig.se

Josefin Westerberg Jacobson
Avdelningschef, avd socialt arbete och psykologi
Telefon: 026-64 82 33
E-post: jonwen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se