Biträdande lektor i måltidskunskap och värdskap till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 11 december 2017
Stängs
den 30 januari 2018
Ref:
ORU 2.2.1-2017/05595
Kontakta
Eva Georgii-Hemming
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Biträdande lektor i måltidskunskap och värdskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05595

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i Måltidskunskap och värdskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan.

Restaurang- och hotellhögskolan är en dynamisk institution under ständig utveckling belägen på ett eget campus. Utbildningen och forskningen är tvärvetenskaplig och har som ambition att följa, förmedla och beforska samhällsrelevanta områden inom besöksnäringen där hållbarhet inom ledarskap, bemötande och måltider är i fokus.

Vid institutionen bedrivs forskning inom områdena Hospitality managementSensory scienceoch Culinary arts/Gastronomy. I ett (turism)besöksnärings- och livsmedelsstrategiskt perspektiv utvecklas nu forskningen gällande framtidens måltider och ledarskap inom hospitality.Exempel på aktuella forskningsprojekt omfattar: professionalism och organisation i restaurangbranschen, äldremåltider inom vård och omsorg, kostundersökningar gällande mat och dryck, hållbar gastronomi, utveckling av sensoriska metoder och analyser samt hantverksvetenskapliga studier av matsalsarbete. Åtta doktorander är inskrivna vid institutionen och på avancerad nivå utvecklas en tvåårig internationell master. På grundnivå erbjuds fyra professionsinriktade kandidatprogram.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

Inom forskning innebär det att den biträdande lektorn med självständighet ska initiera och driva forskningsprojekt av relevans för forsknings- och utbildningsmiljön, egna eller i samarbete med andra forskare. Vetenskaplig publicering och arbete med ansökningar om forskningsmedel är andra väsentliga delar inom forskningen. Deltagande i forskarkollegium och forskarutbildning samt inom utbildning på grundnivå och avancerad nivåförutsätts. Den biträdande lektorn förväntas även bidra till samverkan nationellt och internationellt inom såväl akademi som med omgivande samhälle.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. Sökande bör ha en dokumenterad forskningsbakgrund inom något institutionens forskningsområden, alternativt inom ett närliggande område med koppling till institutionens forskningsprofil. Kunskap om eller erfarenhet av den växande besöksnäringen är meriterande.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterade, likaså genomgången högskolepedagogisk utbildning och/eller handledarutbildning.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 % och fördelningen är 70 % forskning samt 30 % undervisning och administration. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stefan Wennström, telefon: 019-302015, e-post: stefan.wennstrom@oru.se eller ämnesföreträdare professor Inger M. Jonsson, telefon: 019-302010, e-post: inger.m.jonsson@oru.se.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.