Doktorandtjänster vid Ersta Sköndal Bräcke högskola  

Plats
Stockholm / Göteborg
Annonserat
den 19 april 2018
Stängs
den 16 maj 2018
Ref:
2018-04-16
Kontakta
Anna Logdberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi och kyrkomusik. Vi bedriver också utbildning i psykoterapi. Vårt forskarutbildnings-område är benämnt Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

Doktorandtjänster vid Ersta Sköndal Bräcke högskola  

Vi söker fyra doktorander till vår forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället 

Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. Kunskapsutveckling sker genom teoretisk analys av området kombinerad med empiriskt förankrad forskning. Här beaktas angelägna samhällsfrågor för den närmaste framtiden, så som en ökande socioekonomisk ojämlikhet, en större mångfald i befolkningen, ett ökande behov av vård och omsorg, frågor om jämlik tillgång till och fördelning av vård och välfärdsinsatser samt förändrade relationer mellan medborgare, offentlig sektor, näringslivet och det civila samhällets organisationer.

Människan i välfärdssamhället rymmer två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället.

Forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ges i enlighet med examensmålen i högskoleförordningen.

Behörighet 
För att bli antagen till forskarutbildningen inom området Människan i välfärdssamhället krävs grundläggande och särskild behörighet och förmåga i övrigt att tillgodogöra sig utbildningen, se högskolans antagningsordning under www.esh.se/forskarutbildning.

Grundläggande behörighet har den som har  

  1. avlagt en examen på avancerad nivå  
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller  
  3. på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom för respektive forskarutbildningsämne relevanta ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.  

Ansökan
Ansökan görs på blanketten Ansökan om antagning på www.esh.se/forskarutbildning. Klicka här!

Ansökan ska åtföljas av följande bilagor: 

  • Personligt brev med motivering till varför man söker till forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 
  • Forskningsskiss  
  • CV med examina, yrkeserfarenhet och andra relevanta meriter som bekräftar behörigheten för forskarutbildning. Utländska examina och kursintyg ska normalt vara validerade av Universitets- och högskolerådet  
  • Relevanta skriftliga arbeten (t.ex. magisteruppsats, projektrapporter) 
  • I förekommande fall intyg från arbetsgivaren om finansiering av forskarutbildningen

Ange i ansökan vilket forskarutbildningsämne du riktar din ansökan till. Ansökningshandlingarna märkta med ref. 2018-04-16 skickas tillsammans med underskriven ansökningsblankett elektroniskt till: anna.logdberg@esh.se  

Ersta Sköndal Bräcke högskola ägs av Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni. Doktorandtjänsterna ovan finansieras av högskolans ägare. Huvudmännens verksamheter inom idéburen vård och omsorg kan ses som en resurs i formuleringen av vetenskapliga frågeställningar och forskningens genomförande. 

Sista dag för ansökan: 2018-05-16 

Efter beredning av ansökningar kommer ett urval sökande att kallas till intervju. 

Information om respektive forskarutbildningsämne 

Palliativ vård:  
Professor Titti Melin-Johansson 
E-post: christina.melin-johansson@esh.se 
Telefon: 076-175 38 76 

Social välfärd med inriktning mot civilsamhället:  
Professor Maria Eriksson  
E-post: maria.eriksson@esh.se 
Telefon: 076-636 50 31 

Allmän information om forskarutbildningen  

Studierektor Mats Ewertzon 
E-post: mats.ewertzon@esh.se   
Telefon: 08-555 050 53, 076-6365 112 (säkrast kl. 9–10) 

Studiehandläggare Anna Lögdberg 
E-post: anna.logdberg@esh.se   
Telefon: 08-555 051 66