Doktorand i matematisk statistik

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 10 oktober 2018
Stängs
den 5 november 2018
Ref:
SU FV-3297-18
Kontakta
Joanna Tyrcha
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Doktorand i matematisk statistik, med inriktning mot spatial statistik inom molekylärbiologi vid Matematiska institutionen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av två avdelningar: matematik och matematisk statistik. Forskare som arbetar vid avdelning matematisk statistik har kompetens som spänner över många olika grenar, tex teoretisk och tillämpad statistik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik och epidemimodeller.

Allmän beskrivning:
Detta är ett par-doktorandprojekt där en doktorand är kopplad till Matematiska institutionen och har sin huvudhandledare (Joanna Tyrcha) där. Den andra doktoranden är kopplad till Institutionen för biokemi och biofysik och har sin huvudhandledare (Mats Nilsson) där. De två huvudhandledarna är biträdande handledare för varandras doktorander. 

Projektbeskrivning 
DNA kartlades för första gången för 40 år sedan. Sedan dess har DNA sekvensiering successivt utvecklats och går nu in i en ny fas där storskalig parallell sekvensiering utförs direkt i cellen. Mats Nilssons grupp vid Institutionen för biokemi och biofysik har utvecklat en teknik som kallas in situ sequencing och som har förmåga att upptäcka ett stort antal genuttryck i celler vävnadsprov. Hans grupp arbetar med två datamängder: en rör bröstcancertumörer och en rör neuroner i mushjärnan. Målet är att svara på om några celler/molekyler tenderar att vara lokaliserade på givna sätt i förhållande till varandra.

Dessa biologiska frågeställningar innebär utmaningar som rör både statistisk dataanalys och inferens. Metoder från spatial statistik är centrala. En sådan metod är t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) som har blivit spridd inom maskininlärning. Metoden använder klassiska divergensmått men det finns en potentiell möjlighet att använda andra mått. Spatial statistik omfattar många olika tekniker varav många är i utvecklingsfasen. Det finns alltså potential att utveckla nya spatiala statistiska metoder och att använda dessa för att besvara biologiska frågor.

Den sökande bör ha en djup förståelse för statistiska metoder, erfarenhet av programmering samt tillräcklig förståelse för biologi för att kunna diskutera och samarbeta med sin par-doktorandkollega vid Institutionen för biokemi och biofysik.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat fullgjort kurser om minst 60 hp i matematisk statistik (eller andra kurser med likvärdigt innehåll). Det rekommenderas att dessa kurser täcker moment i sannolikhetsteori, stokastiska processer och inferensteori svarande mot innehållet i Sannolikhetsteori II (7.5 hp), Stokastiska processer II (7.5 hp), Statistik inferensteori (7.5 hp) och Linjära statistiska modeller (7.5 hp). Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Ytterligare information om behörighet och urval finns i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik – se länken: studieplaner.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå och baseras på kursmeriter, kvalitet hos uppsats(er), referenser och, för en mindre grupp utvalda sökande, intervju. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av handledare Joanna Tyrcha, joanna@math.su.se, och studierektor för forskarutbildningen Maria Deijfen, mia@math.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner (OBS: Referenspersoner bör ha kontaktats i förväg av sökande och förväntas vara beredda att ge ett utlåtande.)

och att bifoga följande dokument (i pdf-format):

 • personligt brev (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du söker och vad som gör dig lämplig för utbildning på forskarnivå
  – en rangordning av de möjliga projekten (se länk ovan) och en motivering av ditt/dina val
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
 • eventuella övriga handlingar som du vill åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05