Doktorand i naturgeografi

Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 oktober 2018
Stängs
den 5 november 2018
Ref:
SU FV-3276-18
Kontakta
Qiong Zhang
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Doktorand i naturgeografi: Rekonstruktion av monsunvariabilitet med hjälp av stabila vattenisotoper vid Institutionen för naturgeografi.
Sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning 
Stabila isotoper av syre och väte kan användas för att spåra förändringar i den hydrologiska cykeln. Då isotopernas koncentration är känslig för fasändringar i vattnet genom atmosfäriska och miljömässiga förhållanden kan de användas för att spåra källor och sänkor av fukt, samt påvisa de fysikaliska processerna i den hydrologiska cykeln (t.ex. konvektion, återindunstning, återkoppling av vattenånga etc.).

Vi söker en doktorand som kommer att arbeta med markbaserade (nederbördsmätningar) och fjärranalysbaserade (troposfärisk ånga) mätningar av stabila vattenisotoper (SWI), samt klimatmodeller med inbäddad diagnostik för SWI, för att bättre förstå och begränsa processerna i den hydrologiska cykeln i monsunregionerna. Doktoranden kommer att fokusera på att utveckla verktyg för att jämföra och integrera observationer av SWI med modellresultat, och bedöma mervärdet av SWI för förståelsen av monsundynamik och variabilitet under nära dåtid och framtid. Arbetet kommer att utföras tillsammans med en forskargrupp vid Stockholms universitet som är starkt engagerad i både nationellt och internationellt samarbete.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Sökande med stark kvantitativ bakgrund, kännedom om klimatdynamik och kunskaper om stabila vattenisotoper, simuleringar med klimatmodeller kommer att prioriteras. Den sökande måste vara självmotiverad, engagerad och entusiastisk till forskningssamarbete. Doktorsavhandlingen skrivs på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av universitetslektor Qiong Zhang, tfn 08-16 48 76, qiong.zhang@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev– ange varför du är intresserad av projektet och vad som gör dig lämpad för detta projekt
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05

Länk till den här sidanhttps://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=6911&rmlang=SE