Regeringen söker generaldirektör och chef till Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Plats
Stockholm
Annonserat
den 15 november 2018
Stängs
den 3 december 2018
Ref:
UD2018/18639/NIS
Kontakta
Andrés Jato
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den statliga myndigheten för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om krigsmateriel samt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. ISP svarar för strategisk exportkontroll med uppgift att pröva ansökningar om tillstånd i enlighet med de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och de riktlinjer som framgår av Europeiska unionens gemensamma ståndpunkt om vapenexport samt Vapenhandelsfördraget ATT. I ISP:s uppdrag ingår även att kontrollera produktion och export av vissa produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Sverige har en avancerad försvarsindustri och ett flertal högteknologiska företag som i många avseenden är världsledande. En viktig uppgift för ISP är att säkerställa att företagen känner till gällande regelverk och vet vilken materiel som är underkastad exportkontroll så att denna kunskap är införlivad i företagens arbetsprocesser.

ISP ska vidare bistå regeringen med expertstöd, bedömningar, analys, resultatredovisning och annat underlag som är nödvändigt för regeringens inriktning av exportkontrollpolitiken, för efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden på området nedrustning och icke-spridning och för Sveriges deltagande i internationella samarbetsfora på exportkontrollområdet. Det finns flera även internationella samarbets-fora av teknisk karaktär, i vilka ISP representerar Sverige.

ISP tar årligen fram sådan information om exportkontroll som Sverige är skyldigt att tillhandahålla som medlem i internationella organisationer m.m.

ISP har drygt 35 anställda och är för närvarande lokaliserade i Kista, men myndigheten flyttar hösten 2018 till nya lokaler i Solna Strand.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• Erfarenhet av budget- och personalfrågor och övergripande administrativt arbete.
• Mycket god allmän utrikes- och säkerhetspolitisk utblick och orientering.
• Goda språkkunskaper i engelska i skrift och tal.
• Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur inom vilken myndigheten verkar.
• Akademisk utbildning eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 
• Entusiasmera och motivera personal.
• Företräda myndigheten såväl nationellt som internationellt.
• Tillämpa ett resultatorienterat synsätt.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Agera omdömesgillt under tidspress och i svåra frågor.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Dessutom krävs god kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga.

Det är meriterande om du har

• Erfarenhet av internationellt samarbete. 
• Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller annan statlig verksamhet.
• Kunskap om intern styrning och kontroll.
• Kunskap om ekonomistyrning.
• Erfarenhet från arbete med utrikes- och säkerhetspolitik, icke-spridning, nedrustning, exportkontroll, EU-frågor, handels- och försvarsfrågor samt mänskliga rättigheter.
• Kunskap om svensk försvars- respektive PDA-industri och deras produkter.
• Juridisk kompetens. 

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för ISP. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av enhetschef Andrés Jato. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 3 december 2018 till Utrikesdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer UD2018/18639/NIS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.