Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Sverige

Om Diskrimineringsombudsmannen (DO)


Skolfoto på människor som DO arbetar för, fotografi Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vårt uppdrag är fastställt i lagen om Diskrimineringsombudsmannen. Inom uppdraget ligger att

  • utöva tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande som har samband med föräldraledighet
  • medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter
  • informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer
  • följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer.
  • följa forsknings- och utvecklingsarbete
  • föreslå lagändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?