Division Närsjukvård

Sverige

Om Division Närsjukvård

Division Närsjukvård möter hela livets behov av hälso- och sjukvård och finns nära människorna där de bor och verkar. Divisionen erbjuder hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser genom hela livet. Kärnan i verksamheten är akut omhändertagande vid olycksfall och sjukdom samt kvalificerade utredningar/bedömningar och behandlingar vid hälsocentraler, medicinska och psykiatriska kliniker. Verksamheten innefattar också rehabilitering och palliativ vård. Uppdraget är att hålla samman och koordinera insatserna för de patienter som behöver sjukvård ofta och av många. Närsjukvården är indelad i fem geografiska närsjukvårdsområden, där ledningsarbetet i varje område har fokus på de gemensamma vårdprocesserna. Arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdaktörer i landstinget och kommunerna. Verksamheten kännetecknas av kvalitetssäkring, utveckling och forskning inom de fyra verksamhetsområdena primärvård, akut omhändertagande, vuxenpsykiatri och internmedicin/rehabilitering. Divisionen har ett antal kompetenscentrum, exempelvis inom kardiologi, infektion, rehabilitering, mödra- och barnhälsovård, rättspsykiatri, missbruk och beroende. Dessa centrum utgör ett kompetensstöd för hela närsjukvården. Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid fem sjukhus och 30 hälsocentraler varav 26 stycken i egen regi och fyra privata via Lag om valfrihetssystem, LOV. Divisionen har cirka 3800 medarbetare och omsätter cirka 3,6 mdr kr.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?