Doktorander i matematik (3) till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Alexander Berglund
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0773-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorander i matematik (3)

vid Matematiska institutionen, avdelning matematik.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av två avdelningar: matematik och matematisk statistik. Forskare som arbetar vid avdelning matematik har kompetens som spänner över många olika grenar av matematiken, från algebra, geometri och analys till matematisk logik.

Projektbeskrivning
Information om potentiella handledare och förslag på möjliga ämnen för doktorsavhandlingar i matematik finns på institutionens webbplats: www.math.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/potentiella-avhandlings%C3%A4mnen

Det går bra att komma med egna förslag. I sådana fall rekommenderar vi att den sökande kontaktar en lämplig handledare innan ansökan skickas.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs, att den sökande har godkänt resultat på kurser om minst 90 hp (eller motsvarande) i matematik. Här ska alltid kurserna Algebra III (7,5 hp), Analysens grunder (7,5 hp), Analytiska funktioner I (7,5 hp) och ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp ingå. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Ytterligare information om behörighet och urval finns i Allmän studieplan för forskarutbildning i matematik – se länken: www.math.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/doktorandhandbok-och-studieplaner

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Som underlag för bedömningen används tidigare studier, betyg, kvalitet på självständiga arbeten, utlåtanden från referenspersoner, den skriftliga ansökan samt, för en mindre grupp utvalda sökande, intervjuer (preliminärt datum för intervjuer är den 17 maj).

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning/2.8563/antagningsordning-f%C3%B6r-utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-1.26112.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Ytterligare information om forskarutbildningen finns i Allmän studieplan för forskarutbildning i matematik samt i Doktorandhandboken på institutionens webbplats – se länken: www.math.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/doktorandhandbok-och-studieplaner.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Alexander Berglund (studierektor för forskarutbildningen), alexb@math.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
  OBS! Referenspersoner bör ha kontaktats i förväg av sökande och förväntas vara beredda att ge ett utlåtande.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (bör ej överstiga två sidor) som beskriver:
  – varför du söker och vad som gör dig lämplig för utbildning på forskarnivå
  – vilken forskning du vill bedriva och vad du förväntar dig av utbildningen
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
 • eventuella övriga handlingar som du vill åberopa (max 3 filer). 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02