Byråchef/Avdelningsjurist vid infrastrukturavdelningen till Ålands Landskapsregering

Plats
Åland (FI)
Lön
4 070,38 – 5 164,69 euro/mån inkl. allmänt tillägg
Annonserat
den 7 juni 2017
Stängs
den 11 augusti 2017
Kontakta
Niklas Karlman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.

Infrastrukturavdelningen och allmänna byrån
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om ca 35 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör tio tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, utvecklingen inom geografiska informationssystem, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Vid allmänna byrån finns även avdelningens juridiska, ekonomiska och administrativa stödfunktioner. Den fristående myndigheten Motorfordonsbyrån med 16 anställda, som bl.a. sköter fordonsregister och -besiktningar inom landskapet, rapporterar mot allmänna byrån, liksom den nystartade Energimyndigheten.

Arbetet som byråchef och avdelningsjurist
Vi söker nu en ordinarie byråchef till allmänna byrån, som även fungerar som avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen. Som byråchef ansvarar du för ledning, planering, fördelning och utveckling av arbetet vid byrån. Du har arbetsledaransvar och stödjer medarbetarna i deras arbete och i den politiska förankringen.

Infrastrukturavdelningen har rättigheter och skyldigheter enligt åländska lagar och förordningar, men även enligt rikets och gemenskapens lagstiftning. Det juridiska området är därför komplext. Grundläggande juridisk kunskap är en förutsättning hos alla tjänstemän, men vi behöver en person med övergripande ansvar för juridiska frågeställningar inom avdelningen.

I detta ansvar ingår att stödja övriga tjänstemän inom såväl förvaltningsjuridik som sakämnesjuridik, utreda olika juridiska spörsmål såsom exempelvis upphandlings- och avtalsfrågor, behörighetsfrågor, korrekt förvaltningsförfarande, rättsläget i en specifik fråga, m.m., hålla överblick över lagstiftningens utveckling inom avdelningens ansvarsområden, bereda lagstiftningsförslag och utlåtanden rörande nya eller förändrade regelverk, handlägga ansökningar samt att aktivt delta i utvecklingen av den åländska lagstiftningen. Exempelvis kommer du att stödja i upphandlingen av såväl drifts- och totalentreprenader inom trafik och infrastruktur som att bistå i eventuella avtalskonflikter. Du kommer att delta i eller leda projektstyrgrupper, vara projektledare för utredningar och avdelningens kontaktperson för nationellt och internationellt regelarbete och därmed även hantera de EU-rättsakter som faller inom avdelningens område.

Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier eller motsvarande.

Vi söker dig som är intresserad av juridiska frågor och utvecklingsarbete. Vi ser att du är driftig, social, ansvarstagande, välorganiserad, flexibel och klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana, att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska samt att du har goda ledaregenskaper. Ett förändrings- och moderniseringsarbete pågår inom avdelningen, varför du bör vara intresserad av och kunna genomföra förändringsarbeten med ett positivt resultat.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas i överenskommelse.

Lön
Lön utgår enligt löneklass A27 (för närvarande 4 070,38 – 5 164,69 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan
Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 11 augusti 2017 kl. 15:00.

Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060        
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som byråchef
Närmare information lämnas av biträdande avdelningschef Niklas Karlman och avdelningschef Yvonne Österlund, telefon till växel +358 18 25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen