Professor i miljökommunikation till SLU

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 21 juni 2017
Stängs
den 13 oktober 2017
Ref:
SLU ua 406/2017
Kontakta
Lars Johansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Professor i miljökommunikation

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land vid SLU har en stark samhällsvetenskaplig forskningsmiljö med utgångspunkt i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Vi söker nu en professor och forskningsledare till avdelningen för miljökommunikation.

Miljökommunikation är ett ämne inom vilket vi undersöker de kommunikativa aspekterna av miljö- och hållbarhetsfrågor, där kommunikation ses som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. Avdelningen för miljökommunikation bedriver framförallt kvalitativ, samhällsvetenskaplig forskning som analyserar teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikt och lärande i besluts-, implementerings- och förändringsprocesser ur ett kommunikativt perspektiv. Forskningen spänner över ett brett spektrum kontexter som till exempel naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltförvaltning, gruvdrift och byggd miljö. Ett viktigt mål för verksamheten är att den ska bidra till hållbar samhällelig förändring.

Ämnesbeskrivning:
Ämnet omfattar kommunikation i miljö- och hållbarhetsfrågor med inriktning mot kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande utifrån samhällsvetenskaplig metodologi.

Arbetsuppgifter:

Innehavaren ska:

 • utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning i miljökommunikation

 • medverka i undervisning på grund- och avancerad nivå

 • medverka i forskarutbildning och handleda doktorander

 • samarbeta med andra forskargrupper inom institutionen och inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning

 • upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt

 • aktivt söka externa forskningsmedel på nationell och internationell nivå

 • sprida forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle

Behörighet:

Den sökande ska:

 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen

 • ha dokumenterad erfarenhet av kvalitativ forskning

 • ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp

 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande

 • vara vetenskapligt skicklig inom samhällsvetenskaplig metodologi och metod

 • ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel

 • vara pedagogiskt skicklig

 • kunna integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas

 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning

 • förmågan att självständigt initiera och bedriva högkvalitativ forskning

 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas erfarenheter av

 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning

 • handledning och examination

 

Vidare beaktas graden av skicklighet att

 • utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan

 • samverka med det omgivande samhället

 • informera om forsknings- och utvecklingsarbete

Placering: Uppsala

Tillträde: enligt ö.k.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan samt lämnas i ettexemplar till Registrator. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas. När de sakkunniga har utsetts enligt meddelande från handläggaren, skall ett exemplar av de åberopade arbetena skickas till var och en av de sakkunniga.

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med referens SLU ua 406/2017. Bifoga CV och andra ansökningshandlingar enligt länkar nedan. Skicka ansökan till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala eller registrator@slu.se. Sista ansökningsdatum är 13 oktober 2017.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Mer information:

 • Lars Johansson, Prefekt, 018-67 19 14, lars.johansson@slu.se
 • Lotten Westberg, Forskare, 018-67 19 32, lotten.westberg@slu.se

Information om ärendets formella handläggning:

 • Elisabeth Pettersson, Fakultetshandläggare, 018-67 10 25, elisabeth.pettersson@slu.se

Till ledning för de sökande finns SLU:s Anställningsordning och PM med anvisningar. Dokumenten kan hämtas på internt.slu.se. Vid redovisning och dokumentation av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter skall strukturen i anvisningarna följas.

Fackliga företrädare:

 • Saco-S föreningen SLU, SACO, +46 (0)18 67 10 85
 • Lotta Olsson, ST, +46 (0)18 67 15 36

Liknande jobb

Liknande jobb