Regiondirektör till Landstinget Västernorrland

Plats
Västernorrland
Annonserat
den 29 juni 2017
Stängs
den 13 augusti 2017
Kontakta
Peter Krenander
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Regiondirektör till Landstinget Västernorrland

Om Landstinget Västernorrland
Landstinget ansvarar för att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård, tandvård samt att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete. Hälso- och sjukvården inklusive tandvården är landstingets i särklass största åtagande vad gäller resurser och antal medarbetare.

Landstinget har också ett vidare uppdrag att medverka till att skapa en region med livskraft och tillväxt. Genom aktiva insatser inom regional utveckling och kultur ges förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Visionen är Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland.

En trygg, jämlik och nära vård
Vården ska fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Alla människor ska ha likvärdiga förutsättningar att få den vård de behöver och bemötas professionellt och med respekt. Primärvården ska vara väl utbyggd, även på landsbygden. Systemen för ersättning ska styra mot dessa mål. Folkhälsoarbetet är en grundsten till en effektiv och bra sjukvård. Investeringar i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska avlasta vårdapparaten. Diskriminerande strukturer ska motverkas. Samverkan med kommunerna och mellan specialist-och primärvården är av största vikt för att möjliggöra en God Vård av de mest sjuka äldre och psykiskt funktionsnedsatta.

En hållbar ekonomi
Ständigt förbättrad ekonomi-och verksamhetsstyrning ska vara ett verktyg för verksamheterna att verka inom de ekonomiska ramar som budgeten anvisar. Budgetföljsamhet är en förutsättning för att landstinget långsiktigt ska klara av att erbjuda alla invånare i Västernorrland en god och jämlik vård, efter vars och ens behov.

En god personalpolitik
Medarbetarnas förutsättningar är nyckeln till en väl fungerande verksamhet. Landstinget Västernorrland ska vara, och uppfattas som, en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Heltid ska vara normen vid anställningar och lönesättningen ska vara jämställd. Organisationen ska präglas av hållbarhet, lyhördhet och kvalitet, där människors kompetens tas tillvara. Ledarrollen ska stärkas så att cheferna ges goda möjlighet att ta ansvar för verksamheten.

En hållbar region i utveckling och samarbete med andra regioner
Landstinget Västernorrland ska ta ett ännu tydligare ansvar för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Miljö- och energiplanen 2015–2019 är ett viktigt verktyg för detta. Möjligheten att öka investeringar i gröna och smarta innovationer ska råda och arbetet med att göra Västernorrland till en Fairtrade-region ska fortsätta. Som en av länets största arbetsgivare ska landstinget vara ett föredöme och inspiratör med nytänkande lösningar och gröna investeringar.

Etiska, ekologiska och sociala hänsyn ska tas i upphandlingar och även avspeglas i andra sammanhang såsom placering av pensionsmedel och i samverkan med den idéburna sektorn. Regionen och dess folkvalda har ett sammanhållande ansvar för hälso- och sjukvård och de regionala utvecklingsfrågorna.

Västernorrland är ett starkt kulturlän. Kulturen berikar livet och är en del i det förebyggande folkhälsoarbetet. Kulturen är en del av den regionala utvecklingen och därmed också viktig för länets hållbara tillväxt. Landstingets satsningar på kultur ska främst riktas mot barn och unga, kulturen ska vara tillgänglig i hela länet och här är kulturplanen ett viktigt instrument. Landstinget har och ska fortsätta ha en stark roll inom folkbildningen genom egna folkhögskolor, främjande av studieförbund och regional biblioteksverksamhet.

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv, miljöanpassad och tillgänglig i hela länet. Möjligheter till arbetspendling ska ständigt förbättras och uppmuntras. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka varje år och därmed bidra till att de nationella målen nås. Den ökade tågtrafiken i regionen för länets medborgare närmare varandra, det går idag att pendla kollektivt över stora sträckor vilket förbättrar arbetsmöjligheterna för många invånare i Västernorrland. En väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för ett attraktivt län men även för att resande ska kunna ske mer hållbart och jämlikt. Upprustning och utbyggnad av järnvägssystemet är av vikt såväl för näringslivets utveckling som för kollektivtrafiken.

Kompetensprofil - Regiondirektör

Ansvar och befogenheter
Regiondirektören är högsta ansvariga tjänsteman för Landstinget i Västernorrland, rapporterar till landstingsstyrelsen.

Ett kvalificerat ledaruppdrag, komplex och varierad verksamhet, offentlig verksamhet som inte bara är ett uppdrag på högsta möjliga chefsnivå utan ett uppdrag med ett högre syfte dvs för liv och hälsa i regionen och en hållbar utveckling.

Utbildning
Akademisk utbildning inom lämpligt område

Teoretisk bakgrund

 • Kunskap om förändringsarbete, regionalt arbete och det svenska sjukvårdssystemet.
 • Kunskap om stora offentliga organisationer, utvecklingsarbete och nätverkande.
 • Kunskap om Kommunallagen är meriterande

Erfarenhet

 • Dokumenterad erfarenhet av ledande befattningar för stor/medelstor organisation.
 • God erfarenhet av att bygga upp ett förtroendefullt samarbete mellan tjänstemannaledning och styrelse samt inom tjänstemannaledningen.
 • God erfarenhet av att bygga relationer med arbetstagarorganisationer.
 • God erfarenhet av att bygga relationer med externa samarbetspartners inom ramen för det regionala ansvaret.
 • Erfarenhet av politiskt styrda organisationer och politiskt arbete på ledande nivå är meriterande
 • Erfarenhet av ledningsarbete och att bygga framgångsrika team.
 • Erfarenhet av att leda en större offentlig organisation i förändring.
 • Då uppdraget idag och de närmaste åren har ett stort fokus på hälso- och sjukvård krävs erfarenhet av sjukvårdssystemet.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen

 • Har en förmåga att skapa och vidmakthålla stabilitet, trygghet och delaktighet.
 • Har god förmåga att leda och följa upp, att arbeta med människor och står fast vid värderingar.
 • Har förmåga att tillsammans med sin omgivning formulera strategier för att förverkliga organisationens mål.
 • Stark organisatorisk förmåga, leder genom andra på ett förtroendefullt och stödjande sätt, skapar laganda och är kommunikativ.
 • Har god förmåga att upprätthålla kvalitet och produktivitet och visar ett stort engagemang för hela organisationen inom hela länet.
 • Leder genom dialog och delaktighet.
 • Har sitt hjärta och sitt engagemang inom länet samt stort intresse för regional samverkan.
 • Är intresserad av att möta kommande samhällsutmaningar.
 • Har en förmåga att bära region Västernorrland framåt, en vilja att arbeta inom ramen för flernivåstyrning.

För ytterligare upplysningar, kontakta Rekryteringskonsult Peter Krenander på Boyden Executive Search, pkrenander@boyden.com.

Vid intresse, vänligen sänd din CV med intresseanmälan till pkrenander@boyden.com snarast, dock senast söndag 13 augusti.