Professor till Högskolan i Borås

Plats
Borås (Kommun), Västra Götaland (SE)
Annonserat
den 29 juni 2017
Stängs
den 13 september 2017
Ref:
PA 2017/244
Kontakta
Maria Ferlin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

hrsnurra vår2Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik riktad mot det obligatoriska skolväsendet

Ref: PA 2017/244

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Akademin har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks -och informationsvetenskap. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT strävar efter kompletta akademiska miljöer inom akademins samtliga områden. Sektionen för lärarutbildning söker därför en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik riktad mot det obligatoriska skolväsendet. Tillsammans med befintliga forskargrupper ska professorn vidareutveckla de pedagogiska miljöerna samt utveckla och driva forskning och utbildning, med sikte mot examensrättigheter på forskarnivå inom ämnet pedagogiskt arbete.

Arbetsbeskrivning
Den som tillträder anställningen ska inta en framträdande position i såväl akademins och sektionernas inre som yttre vetenskapliga verksamhet, som vetenskaplig ledare och som företrädare för vetenskapliga verksamheter och ämnet pedagogiskt arbete. En viktig del i detta arbete är att inta en nyckelroll i vidareutveckling av samarbete mellan olika forskningsfält/ämnen inom de tre pedagogiska sektionerna och därmed såväl förnya som stärka vetenskaplig profilering. I anställningen ingår att utveckla forskningsverksamheten också genom tvärvetenskapliga samarbeten och i nära samverkan med andra kunskapsmiljöer vid Högskolan i Borås samt med externa intressenter lokalt, nationellt och internationellt. 

Den som innehar tjänsten förväntas bidra till uppbyggnad av en planerad forskarskola. Forskarskolan kommer att rikta sig till lärare verksamma från förskola till vuxenutbildning, samt till lärare inom lärarutbildningarna och ska ge såväl licentiat- som doktorsexamen. Forskarskolan kommer att genomföras i samverkan både med andra lärosäten och med skolhuvudmän i närregionerna. Professorn kommer att ha en tydlig praktik- och innovationsinriktad forskningsprofil och med fokus på socialt hållbar utbildning. Syftet är att producera kunskap med stark lärarprofessions- och lärarutbildningsrelevans.

Vidare ingår att initiera och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt inom området, att vara en drivande och aktiv part i ansökningar av forskningsmedel från externa finansiärer samt att leda och bedriva aktiv forskning, antingen som ingående i en större forskargrupp eller med en egen forskargrupp. Kontinuerlig publicering och ett aktivt stöd till miljöns juniora forskare i deras vetenskapliga meritering är centrala arbetsuppgifter. I arbetet ingår också att delta aktivt i vetenskapssamhället och åta sig uppdrag som referee, sakkunnig och opponent etc. samt att utveckla samarbete över traditionella ämnesgränser inom och utom Högskolan i Borås. I tjänsten ingår utveckling, undervisning, handledning, examination samt administration i utbildningarna inom området. Det är särskilt viktigt att bidra till forskningsanknytning av undervisning.

Som professor vid Högskolan i Borås och sektionen för lärarutbildning ska du delta aktivt i ledning och utveckling av utbildnings- och forskningsverksamheten inom akademin med särskilt fokus på pedagogiskt arbete som område samt delta i genomförandet av utbildning på alla nivåer. Framgent ingår det att vara huvudhandledare för forskarstuderande och kunna agera examinator i forskarutbildning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med förmåga att samarbeta och att inspirera till och vidareutveckla kreativa miljöer där forskning, utbildning och samverkan i ett ömsesidigt samspel utgör kärnan i verksamheten. Ditt forskningsintresse ska ha inriktning mot hur inkluderande lärmiljöer kan arrangeras för att stödja alla elevers kunskapsutveckling.

Den vetenskapliga kompetensen hos sökanden ska bedömas vara mycket god och ligga bland de främsta inom området nationellt såväl som internationellt. Sökanden ska ha påvisad mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att initiera och utveckla tvär­vetenskapliga kontakter och samarbeten. Den pedagogiska skickligheten, både inom grund- och forskarutbildningen, ska vara mycket god och väl dokumenterad. Sökanden ska även bedömas inneha mycket god och väl dokumenterad förmåga att bygga upp och utveckla forskningsmiljöer och leda forskargrupper. Kompetens gällande utveckling och ledning av forskarskola och/eller forskarutbildning ska bedömas vara mycket god. Vidare ska sökanden ha visat god förmåga att få ansökningar om externa medel beviljade. Ytterligare förväntas den sökande kunna undervisa på svenska och engelska. Sökande som inte kan undervisa på svenska när tjänsten tillträds, förväntas kunna göra det inom tre år efter det att anställningen har tillträtts.

Meriterande är att sökanden har visad god förmåga att bygga upp och utveckla nya forskningsbaserade kunskapsmiljöer inom det pedagogiska fältet samt en bred och visad erfarenhet av utbildnings- och forskningsverksamhet inom hela spektrat av lärarutbildningar. Erfarenhet från forskning gällande inkluderande lärmiljöer och visad förmåga att leda produktivt samarbete mellan olika didaktiska och pedagogiska ämnesinriktningar anses som en särskild merit. Erfarenhet från etablering av nationella och internationella forskningsnätverk inom området och erfarenhet av pedagogiskt arbete som utbildningsämne på forskarnivå är även det särskilt meriterande.

För anställning som professor ska den sökande kunna redovisa nyskapande forskning på hög internationell nivå. Vara internationellt publicerad i för ämnet erkända forskningstidskrifter och/eller monografier/böcker. En professor ska ha gedigen erfarenhet av huvudhandledarskap på såväl avancerad nivå som på forskarnivå. En professor ska också ha genomgått handledarutbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad:100%
Tillträde: snarast efter överenskommelse
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA 2017/244

Kontakt 
Upplysningar om anställningen lämnas av Sektionschef Maria Ferlin via telefon 033- 435 41 46. Fackliga företrädare är Jonas Andersson, ST, Emma Almingefeldt, Saco-S och Susanne Björkdahl Ordell, OFR/Lärarförbundet, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan
Du ansöker anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Ansökan ska skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan ska göras online och ska innehålla:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter.
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar.
  • Beskrivning av egna kompetenser och resonemang kring hur en utveckling av ämnet och miljöerna kan se ut, i relation till eget forskningsintresse och erfarenhet.
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter.
  • Referenser

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och att den skickas elektroniskt senast sista ansökningsdag. Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan, de ska skickas i två exemplar. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2017-09-15.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.