Regeringen söker direktör och chef för Delegationen mot segregation

Plats
Stockholm
Annonserat
den 10 juli 2017
Stängs
den 14 augusti 2017
Kontakta
Petra Mårselius
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker direktör och chef för Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation
är en ny myndighet som avses inrättas den 1 januari 2018. Delegationen mot segregation kommer att ha i uppdrag att verka för genomförandet av regeringens långsiktiga reformprogram för att minska segregationen 2017–2025. Detta program syftar till att lyfta socialt utsatta områden och att bryta segregationsmekanismer strukturellt.

Programmet fokuserar på insatser i huvudsak inom fem utvecklingsområden:
− bekämpa brottsligheten,
− minska långtidsarbetslösheten,
− lyfta skolorna och elevernas resultat,
− stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen och
− stärka demokratin och stödja det civila samhället.

Jämställdhet ska genomgående beaktas i arbetet och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas. Arbetet mot segregation behöver bedrivas tvärsektoriellt av en bredd av aktörer på alla samhällsnivåer. Delegationen ska i samverkan med kommuner, landsting, regioner, myndigheter, forskare och organisationer i det civila samhället verka för genomförandet av reformprogrammet genom ett långsiktigt utvecklingsarbete. Genom samordning, analys, stöd och uppföljning av insatser inom de fem prioriterade områdena kan myndigheten bidra till ökad kvalitet och effektivitet i de insatser som görs på nationell, regional och kommunal nivå.

Myndigheten ska verka för ett helhetsperspektiv, stärka kunskaps- och erfarenhetsutbytet, öka koordineringen av insatser och visa på möjligheter till synergier mellan insatser på olika områden. En viktig uppgift för myndigheten är att stimulera och stödja andra aktörer att arbeta strategiskt och kunskapsstyrt med frågorna. Myndigheten ska bl.a. initiera och finansiera utvecklingsarbete samt nätverk och erfarenhetsutbyten mellan kommuner.

Delegationen mot segregation ska ledas av en direktör och bedöms komma ha medarbetare som motsvarar cirka 12 årsarbetskrafter.

Myndigheten ska vara lokaliserad i en storstads närområde.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• flerårig erfarenhet från ledande position i statlig eller kommunal förvaltning alternativt från större organisation,
• goda kunskaper i beslutsprocesser inom den offentliga sektorn,
• god förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• goda kunskaper om den kommunala nivåns funktionssätt och det civila samhället,
• kunskap om och erfarenhet av arbete med segregationsfrågor på strategisk nivå,
• erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete,
• goda kunskaper i svenska och engelska,
• akademisk utbildning, eller motsvarande, med relevans för myndighetens ansvarsområde.

Du ska också ha förmåga att 
• företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt,
• vara drivande och resultatorienterad
• ha hög integritet och god analytisk förmåga,
• engagera och motivera medarbetare, 
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med viktiga aktörer inom myndighetens område, både nationellt och internationellt,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet från och kunskap om arbetet rörande ett eller flera av de prioriterade områden som ingår i det långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation,
• erfarenhet av arbete i kunskapsförmedlande verksamhet,
• erfarenhet av internationellt samarbete.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas som direktör för Delegationen mot segregation.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Petra Mårselius, Kulturdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Denna rekrytering omfattas inte av sekretess.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb