Professor i akvatisk ekologi till SLU

Plats
Umeå
Annonserat
den 12 juli 2017
Stängs
den 4 september 2017
Ref:
SLU ua 2664/2017
Kontakta
Göran Ericsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

med inriktning mot fisk och fiskförvaltning i skogslandskapet
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för vilt, fisk och miljö

En anställning som professor i akvatisk ekologi är ledig vid institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM), Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. VFM är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Basen är i Umeå med verksamhet över hela Sverige och utomlands. VFM:s samlade ansvar är forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys (FOMA) och samverkan inom det zooekologiska området. Vår verksamhet har fyra ämnesområden; zooekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi samt restaureringsekologi på land och i vatten. Våra ämnesområden stödjer SLU:s nationella ansvarsområden i terrestra och akvatiska miljöer för vilda djur, är behovsstyrd, och öppnar för samverkan internt och externt. Verksamheten är ämnesmässigt bred, väletablerad inom grundforskning, tvärvetenskaplig, och inrymmer samhällsaspekter av naturresursutnyttjande vilket underlättar samarbete med andra discipliner. Övergripande i vårt ansvar är att studera trofiska interaktioner, påverkanseffekter, metodutveckling och förvaltningsaspekter för vilda djur. På avancerad nivå ger vi det internationella masterprogrammet i vilt- och fiskförvaltning. VFM har drygt 60 anställda och omsätter ca 60 miljoner kronor om året. Våra medarbetare kommer från ett drygt 10-tal länder, vilket gör att vi regelbundet använder engelska som arbetsspråk.

Ämnesbeskrivning:
Inom akvatisk ekologi med inriktning mot fisk och fiskförvaltning i skogslandskapet bedrivs grundläggande forskning om demografiska processer och livshistoria, beteendeekologi, klimat, migrationsprocesser och vandringsekologi, adaptiv fiskförvaltning och populationsdynamik med fokus mot boreala förhållanden. Inom de mer tillämpade områdena är fokus mot åtgärder för ökad ekologisk status/potential i reglerade vattendrag, vandringsproblem kopplade till vattenkraft och dammar, skogsbrukets miljöpåverkan på akvatiska ekosystem, odling av fisk för utsättning i naturen, samt utveckling av metoder för övervakning av fiskpopulationer över tid. Forskning och fortlöpande miljöanalys inom ämnesområdet akvatisk ekologi bedrivs huvudsakligen i Ume-Vindelälvens avrinningsområden, Sävarån, Rickleån och Piteälven. Vid Norrfors kompensationsodling i Umeälven har VFM byggt upp en forskningsstation där framförallt vandringsekologiska och odlingsrelaterade frågeställningar studeras. Ämnets placering vid fakulteten för skogsvetenskap i Umeå ger unika förutsättningar att bedriva regional forskning, samverkan och fortlöpande miljöanalys på för samhället viktiga arter som lax och havsöring.

Arbetsuppgifter:
Innehavaren ska inom ämnet akvatisk ekologi med inriktning mot fisk och fiskförvaltning i skogslandskapet:

  • utveckla och leda en internationellt erkänd och framgångsrik forskning
  • utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
  • handleda doktorander
  • samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
  • utveckla och vidmakthålla regionala, nationella och internationella nätverk med forskare, industri/näringsliv och samhället i övrigt, vilket inkluderar att kommunicera forskning och forskningsresultat
  • aktivt söka externa forskningsmedel på regional, nationell och internationell nivå

Behörighet:
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska vara vetenskapligt skicklig inom området för anställningen samt ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande. Den sökande ska vara pedagogiskt skicklig samt besitta förmåga att integrera den pedagogiska tillämpningen med rollen som forskare.

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Placering: Umeå

Anställningsform: Tills vidare

Omfattning: 100%

Tillträde: enligt ö.k.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan samt lämnas i ett exemplar till Registrator. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas. När de sakkunniga har utsetts enligt meddelande från handläggaren, skall ett exemplar av de åberopade arbetena skickas till var och en av de sakkunniga.

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med referens SLU ua 2664/2017. Bifoga CV och andra ansökningshandlingar enligt länkar nedan. Skicka ansökan till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala eller registrator@slu.se. Sista ansökningsdatum är 4 september 2017.

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning.

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Mer information:

  • Göran Ericsson, Prefekt, 090-786 85 08, goran.ericsson@slu.se

Information om ärendets formella handläggning:

  • Ulrika Ganeteg, Handläggare, 090-786 84 31, ulrika.ganeteg@slu.se

Till ledning för de sökande finns SLU:s Anställningsordning och PM med anvisningar. Dokumenten kan hämtas på internt.slu.se. Vid redovisning och dokumentation av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter skall strukturen i anvisningarna följas.

Fackliga företrädare:

  • Saco-S föreningen SLU, SACO, +46 (0)18 671085
  • Hans Åkesson, ST, +46 (0)90 786 83 42