Professor i vårdvetenskap till Mälardalens Högskola

Plats
Eskilstuna eller Västerås
Annonserat
den 7 augusti 2017
Stängs
den 1 september 2017
Ref:
2017/1720
Kontakta
Maria Müllersdorf eller Cecilia Rydlo
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ref.nr: 2017/1720
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdag: 2017-09-01
Stationeringsort: Eskilstuna eller Västerås
Akademi/sektion/enhet: Akademin för hälsa, vård och välfärd

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap. Akademin har c:a 210 anställda och 3000 studenter, det stora flertalet inom program som utbildar beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Sedan år 2011 ger Mälardalens högskola en socionomutbildning. Under hösten 2012 startade högskolan forskarutbildning inom området hälsa och välfärd.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med om att utveckla den vårdvetenskapliga forskningen och ämnet vid Mälardalens högskola!

Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet vårdvetenskap. Innehavaren förväntas ta en aktiv ledande roll och därigenom bidra till att utveckla den vårdvetenskapliga forskningen och ämnet vid Mälardalens högskola. Innehavaren av professuren ska också ha en förmåga att ta en ledande roll i arbetet med att utveckla högskolans sjuksköterskeutbildningar. I anställningen ingår undervisning och handledning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma. I anställningen ingår även att samverka med det omgivande samhället.

Behörighetskrav
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Sjuksköterskeexamen är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering inom det vårdvetenskapliga området, med bred metodkompetens inom både kvantitativ och kvalitativ ansats. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Det ska tillmätas betydelse om den sökande är en aktiv och nationellt eller internationellt etablerad forskare, vars forskning visar tydlig självständighet. Det ska också beaktas huruvida den sökande är huvudman för forskningsanslag erhållet i nationell konkurrens och/eller huvudman eller medsökande för forskningsanslag som erhållits i internationell konkurrens. Det ska också tillmätas betydelse om den sökande uppvisar erfarenhet av och väl dokumenterad skicklighet i att vara huvudhandledare och handledare för doktorander. Det ska också anses meriterande om den sökande uppvisar erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag av vetenskaplig art, såsom att vara sakkunnig eller opponent, eller av andra betydande vetenskapliga uppdrag vid andra myndigheter och företag, såsom ledamot av vetenskapliga råd

Pedagogisk skicklighet
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsbasera undervisningen, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska det tillmätas betydelse om den sökande uppvisar dokumenterad skicklighet inom olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Övrig skicklighet
Ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Därefter kommer administrativ och klinisk skicklighet att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Erfarenhet från samarbetsprojekt mellan externa aktörer och akademi är meriterande.

Mertiterande
Meriterande för anställningen är en väl förankrad kompetens inom kvantitativ metod samt forskning och/eller undervisning inom områdena hälso- och välfärdsteknik, migration/integration eller intervention-/implementering. 

Upplysningar
Upplysningar lämnas av akademichef Maria Müllersdorf, 016-15 32 25 eller avdelningschef Cecilia Rydlo, 021-10 13 35.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan
För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1720 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) i 3 exemplar i 3 identiska paket som utan sortering kan vidarebefordras till sakkunniga. Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-09-01.

Välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb