Professor i klinisk psykologi till Umeå universitet

Plats
Umeå (Stad), Västerbotten
Annonserat
den 7 september 2017
Stängs
den 7 oktober 2017
Ref:
AN 2.2.1-1014-17
Kontakta
Mikael Henningsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Professor i klinisk psykologi
En anställning som professor i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi. Med klinisk psykologi avses områden såsom uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning samt behandling och prevention av kliniska tillstånd. Med kliniska tillstånd menas i första hand mentala besvär, problem, beteendestörningar, funktionshinder eller avvikelser från vad som betraktas som normalt.

I anställningen ingår att bygga upp, leda och vidareutveckla institutionens och psykologmottagningens forskningsverksamhet inom området klinisk psykologi och behandling. Professorn förväntas medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för den kliniska forskningen vid institutionen. I anställningen ingår också att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Behörighet
För behörighet till anställningen krävs vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av betydelse för anställningens inriktning, klinisk psykologi.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten och ledarförmågan inom området klinisk psykologi. Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Meriterande är egen erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete samt ett etablerat och omfattande kontaktnät inom området samt internationella och nationella kontaktnät inom området klinisk psykologi.

Den sökande bör ha en utpräglad förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Stor vikt kommer även att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökande skall vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska. Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar, här.

Ansökan 
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här. Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Institutionen för psykologi 
Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings och undervisningsmiljö inom flera områden. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida,.http://www.psy.umu.se/