Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Plats
Mariehamn (Kaupunki), Åland
Annonserat
den 31 oktober 2017
Stängs
den 21 november 2017
Kontakta
Lennart Nord
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.

Vill du ha en nyckelroll i att bygga den nya modernare Infrastrukturavdelningen och i detta arbete hjälpa oss att satsa våra resurser på en effektivare samhällsservice för ålänningarna?

Vi kan erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete där du sitter i centrum för landskapets intrastruktur- och trafikserviceutveckling. Hur påverkas samhället av en annan trafikservicenivå, vilka effekter har en fast förbindelse, hur slår olika stödsystem på energiproduktionen och vad ger bolagiseringar för samhällsekonomiska konsekvenser? Söker du den här tjänsten har du möjlighet att få en central position i avdelningens arbete med att bli öppnare och tydligare mot medborgarna och vid framtagandet av de underlag som ligger till grund för trafikservice- och infrastrukturutvecklingen inom landskapet.

Infrastrukturavdelningen och dess allmänna byrå
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om 35-40 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör tio tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, utvecklingen inom geografiska informationssystem, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Den fristående myndigheten Motorfordonsbyrån med 16 anställda, som bl.a. sköter fordonsregister och -besiktningar inom landskapet, rapporterar mot allmänna byrån, liksom den nystartade Energimyndigheten.

Vid allmänna byrån finns bland annat avdelningens juridiska och administrativa stöd. Denna grupp vill vi förstärka med en avdelningscontroller i syfte att modernisera avdelningens ekonomihantering, kvalitetsledning och planering, men även för att utveckla våra utredningar med ekonomiska analyser. Som avdelningscontroller jobbar du nära avdelningschefen och ledningsgruppen samt fungerar som ett centralt stöd mot resten av avdelningen inom dina expertområden.

Arbetet som Avdelningscontroller
Då tjänsten som avdelningscontroller i den här utformningen är rätt ny ser vi fram emot att utveckla tjänsten tillsammans med dig. Vi tror dock att du har en god ekonomisk bakgrund då du kommer att ansvara för avdelningens budgetläggning och kontinuerliga uppföljning av budget, samt vara avdelningens kontakt mot Finansavdelningen. Till detta arbete hör uppgifter som exempelvis att bereda förslag till budget- och kontostruktur samt hantera frågor om anläggningsregistret och avskrivningar av avdelningens tillgångar.

Naturligt är att du med denna bakgrund även bistår anslagsansvariga i olika ekonomiska frågor och tvister, oftast kopplade till avtal.

Vi tror att du är en strukturerad person som uppskattar och har intresse för utveckling och planering. Vi tänker oss därför att du skulle få en nyckelroll i utvecklingen av avdelningens fleråriga verksamhetsplan och uppföljningen av den. Vår planering avviker från andra delar av förvaltningen i sin långsiktighet och starka koppling till avdelningens beviljade medel. Denna plan är vårt centrala styrdokument för resursfördelning och prioritering.

Det är inte långsökt att tro att du även kommer att vara ett bra stöd för ledningsgruppen i arbetet med att förnya och ta fram avdelningens styr- och policydokument. Utmaningen ligger i att nå tydlighet, rättssäkerhet och kvalitet på effektivaste vis med de förutsättningar som står tillbuds, och vid behov arbeta för att få förutsättningarna förändrade. Detta är kopplat till ledningsgruppens uppdrag att med din hjälp bygga upp en enhetlig och långsiktigt sökbar dokumenthanteringsstruktur i vårt digitala informationshanteringssystem W3D3.

Vi hoppas att din bakgrund och intresse gör att du även kan ansvara för att ta fram eller granska väl grundande ekonomiska och samhällsekonomiska analyser. Dessa analyser behövs för val av infrastrukturprojekt och tjänsteservicenivå vid upphandling i de förstudier och servicenivåanalyser som utförs på Vägnätsbyrån och Transportbyrån. Vi förväntar oss att vi genom bättre förstudier och grundande motiveringar kommer att kunna få ut ännu mer av de resurser vi har tillgång till, men i detta behöver vi din hjälp. Även inom avdelningens bygg- och energiteam förväntar vi oss ett behov av analyser av hur exempelvis olika typer av stöd- och styrningssystem faller ut på marknaden, vilket nu aktualiseras i allt högre utsträckning till följd av landskapsregeringens hållbarhetsarbete där avdelningen har en central roll.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar avdelningens interna och externa arbete och därmed ålänningarna. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar.

Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning. Vi tror att du har en god bakgrund inom ekonomi och erfarenhet eller intresse av planering, strukturering, uppföljning och redovisning. Initiativ-, utvecklings- och samarbetsförmåga, lyhördhet och integritet tror vi även är bra egenskaper för tjänsten och god muntlig och skriftlig förmåga på svenska är ett krav.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan tillämpas i överenskommelse.

Lön

Lön utgår i löneklass A23 (för närvarande 2 978,12 – 3 769,76 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 21 november 2017 kl. 16:15

Ansökan sänder du till
registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering
PB 1060       
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som Avdelningscontroller

Närmare information lämnas av byråchef Lennart Nord och avdelningschef Yvonne Österlund, telefon till växel +358 18 25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen