Universitetslektor i svenska språket, Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 10 november 2017
Stängs
den 1 december 2017
Ref:
LTU-2901-2017
Kontakta
Caroline Graeske
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Universitetslektor i svenska språket

Luleå

Ref: 2901-2017

Bakgrund
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv på kunskap och lärande sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat- och mastersnivå och i flera ämnen också utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid KKL finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området. Pedagogik, svenska och engelska med didaktisk inriktning, matematik och lärande, dans, musik och teknik bildar tillsammans stommen i universitetets lärarutbildning.

KKL har ca 250 anställda och ca 3000 studenter och består av tre avdelningar, verksamma på tre campusorter. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har sin huvudsakliga hemvist i Luleå, där merparten av lärarutbildningen bedrivs.

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning och utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola.

Institutionen avser att stärka ämneskompetensen inom området svenska med didaktisk inriktning. Tjänsten omfattar heltid och är placerad vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid campus i Luleå.

Ämnesbeskrivning
Forsknings- och forskarutbildningsämnet Svenska med didaktisk inriktning omfattar en helhetssyn på ämnet svenska där tyngdpunkten ligger på studiet av svenskämnets innehåll och dess didaktiska teori och praktik. Svenska med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt ämne i den meningen att det innehåller såväl kultur-, litteratur- och språkvetenskapliga perspektiv som didaktiska perspektiv på språkanvändning och språkutveckling. I ämnet studeras barns, ungdomars och vuxnas språkbruk i vid bemärkelse samt deras kulturella och litterära socialisation.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av undervisning inom lärarutbildning och främst vara inriktade mot läs- och skrivinlärning. I arbetsuppgifterna ingår språk- och grammatikkurser liksom handledning och deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. I tjänsten ingår 30% forskning i två år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordning

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder

Punkterna nedan står i prioriteringsordning.

 • Vetenskaplig inriktning i förhållande till befattningens profil
 • Förmåga att attrahera externa forskningsresurser
 • Lärarexamen och erfarenhet av arbete i skolan
 • Erfarenhet av arbete med uppdragsutbildningar, skolutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Förmåga att etablera och utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk
 • Erfarenhet av nätundervisning

 Punkterna nedan står ej i någon prioriteringsordning. 

 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska
 • God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt

Hänsyn tas också till universitetets jämställdhetsmål.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Caroline Graeske, caroline.graeske@ltu.se, tfn 0920-49 10 05.

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referens nummer.

Sista ansökningsdag: 1 december 2017 

Referensnummer: LTU-2901-2017