Biträdande lektor i svenska språket till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 11 december 2017
Stängs
den 30 januari 2018
Ref:
ORU 2.2.1-2017/05578
Kontakta
Anders Björkvall
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Biträdande lektor i svenska språket

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05578

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i svenska språket för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, språk, kommunikation, lärande, människor och samhälle. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 11 olika ämnen. Ett av dem är svenska språket.

Svenska språket vid Örebro universitet är ett brett ämne som tematiserar många olika aspekter av det svenska språksamhället. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande ämnena engelska, retorik, litteraturvetenskap och historia. Tillsammans utgör vi Enheten för humaniora. Forskningen inom svenska språket vid Örebro universitet är särskilt stark inom text- och diskursanalys, multimodalitet och inom literacy- och skrivforskning, inte minst ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ämnet är en del av forskningsmiljön Språk och retorik i samhället och flera ämnesdidaktiska miljöer och profiler vid universitetet. Ämnets undervisningsuppdrag ligger huvudsakligen inom lärarutbildningen och enhetsgemensamma program (se mer information på webbsidan).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling samt till att utveckla forskningen i ämnet.

Arbetet kommer dels att bedrivas i eget forskningsprojekt, dels i samverkan med projekt inom någon av forskningsmiljöerna där detta är möjligt. Arbetet innehåller också undervisning på grundläggande och avancerad nivå med tyngdpunkten på våra lärarutbildningar och enhetsgemensamma program. I arbetsuppgifterna ingår vidare handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. Särskilt meriterande för denna anställning är dokumenterad forskningserfarenhet och skicklighet inom (i prioriteringsordning) diskursanalys, multimodalitetsforskning och literacy-forskning. Eftersom det biträdande lektoratet innehåller mycket självständig forskning är det vidare särskilt meriterande att ha sökt och erhållit externa forskningsbidrag. Kvaliteten på en bifogad forskningsplan för de kommande 4 åren är också viktig för bedömningen (se Ansökan nedan).
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj. Erfarenhet av program- och kursansvar liksom program- och kursutveckling inom ämnet svenska språket är särskilt meriterande. Särskilt meriterande för anställningen är också dokumenterad pedagogisk verksamhet med relevans för lärarutbildningsområdet samt för det planerade Kandidatprogrammet i humaniora där svenska språket ingår som ett av fem ämnen.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska är ett krav.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas och likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 % och fördelningen är 70 % forskning samt 30 % undervisning och administration. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor i svenska Anders Björkvall 019-30 39 24, e-post: anders.bjorkvall@oru.se, eller enhetschef Johanna Stenersen, 019-30 14 24, e-post: johanna.stenersen@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Forskningsplan för de kommande 4 åren som beskriver ett eller flera planerade projekt (högst 7 sidor totalt)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.