Biträdande lektor i informatik till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 11 december 2017
Stängs
den 30 januari 2018
Ref:
ORU 2.2.1-2017/05618
Kontakta
Fredrik Karlsson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Biträdande lektor i informatik

 Tidsbegränsad anställning
 Heltid
 Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05618

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i informatik för tidsbegränsad anställning på 4 år vid Handelshögskolan.

Informatikämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning och befinner sig i ett expansivt skede med många utmaningar. Utbildning i informatik bedrivs inom ramen för systemvetenskapliga programmet, masterprogrammet i informatik med inriktning ledning och styrning av informationssäkerhet, och forskarutbildning. Forskningen inom informatik bedrivs i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS) och handlar om organisationers och samhällets digitalisering utifrån sex olika applikationsområden: eHälsa, Electronic Government, ICT for development, informationssäkerhet, IT och lärande samt systemutvecklingsmetoder.

Systemvetenskapliga programmet har som mål att utbilda IT-konsulter som kan integrera verksamhets- och programutveckling. Studenterna utbildas därför i ett flertal olika verksamhets- och systemutvecklingsmetoder samt programutvecklingsmiljöer för att ge dem en bred kunskap inom systemutveckling. Masterprogrammets mål är att utveckla studenternas förmåga att leda och hantera informationssäkerhet i såväl privata som offentliga organisationer. Studenterna utbildas i att hantera sociala, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som en väl integrerad helhet.

Handelshögskolan vid Örebro universitet har behov av att rekrytera en biträdande universitetslektor med kompetens inom ett eller flera av CERIS applikationsområden samt kvantitativa forskningsmetoder. I anställningen kan arbete inom forskarutbildningen också komma att ingå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

Arbetet avser forskning kring organisationers och samhällets digitalisering, och som kombinerar två eller fler av de applikationsområden som CERIS arbetar med. Vidare ingår det att stärka CERIS användning av kvantitativa forskningsmetoder, gärna i kombination med kvalitativa metoder. Arbetet förutsätter såväl programvaruteknisk som samhällsvetenskaplig kompetens.

I arbetsuppgifterna ingår att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Undervisningen avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt biträdande handledning av doktorander. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Dokumenterad förmåga att publicera forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter är ett krav. Det är meriterande med publikationer inom informatikområdets kärntidskrifter, Association of Information Systems ”Senior Scholars' Basket of Journals”. Med hänvisning till att CERIS behöver förstärka forskning med kvantitativ inriktning ska särskild vikt läggas vid den sökandes användning av kvantitativ forskningsmetodik. Dokumenterad erfarenhet av att använda mixade forskningsmetoder är meriterande. Vikt ska läggas vid dokumenterade erfarenheter i såväl tekniska som samhällsvetenskapliga aspekter inom informatik. Särskild vikt läggs även vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av synergier mellan CERIS applikationsområden, samt hur detta kan bidra till utveckling av utbildning. Den sökande måste ha dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera av dessa applikationsområden.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 % och fördelningen är 70 % forskning samt 30 % undervisning och administration under de första tre åren av anställningen. Under år fyra kan denna fördelning variera. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Fredrik Karlsson, 019-30 39 94, e-post: fredrik.karlsson@oru.se.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.