Biträdande lektor i rättsvetenskap till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 11 december 2017
Stängs
den 30 januari 2018
Ref:
ORU 2.2.1-2017/05583
Kontakta
Eleonor Kristoffersson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Biträdande lektor i rättsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05583

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i rättsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program, t ex PA-programmet, socionomprogrammet, psykologprogrammet, ekonom- och civilekonom programmen samt fristående kurser. Forskningen bedrivs inom traditionella juridiska områden såsom civilrätt, straffrätt, skatterätt, processrätt, stats- och förvaltningsrätt, folkrätt samt rättshistoria. Forskning bedrivs även inom några specialområden, såsom bankrätt, fastighetsrätt samt relevanta rättsområden för unga lagöverträdare, unga brottsoffer, arbetskraftsinvandring och människohandel. Publicering sker i olika former, alltifrån monografier och rapporter till artiklar i svenska och utländska tidskrifter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt/ som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

En biträdande lektor förväntas åstadkomma egen forskning, kommunicera sin forskning på konferenser och seminarier nationellt och internationellt samt i nationella och internationella publikationer, hjälpa till att anordna konferenser och seminarier, samt kommunicera sin forskning med det kringliggande samhället. En biträdande lektor bör också delta i forskningssamarbeten och ha ett intresse av att framgångsrikt lära sig att söka externa forskningsmedel.

Utbildningsinsatserna kan ske i form av föreläsningar och seminarier på grundutbildnings- och forskarnivå, handledning av studenter och doktorander, kursansvar och kursutveckling. För detta krävs god metodologisk medvetenhet och kunskap.

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. Detta är inte möjligt att göra på distans. I anställningen ingår även visst administrativt arbete.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. Vid anställning av denna biträdande lektor ska den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse, samt erfarenhet av externfinansierade forskningsprojekt.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av genomförande av undervisning samt av handledning och examination.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är därför god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.
 • Om sökanden är inom ett annat rättsområde än EU-rätt eller internationell rätt är förtrogenhet med de svenska rättskällorna på området ett krav. Om detta krav saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda avseende relevant nationell svensk rätt.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration, samt om det är relevant för ämnesområdet, motsvarande kunskaper om de nationella svenska rättskällorna.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 % och fördelningen är 70 % forskning samt 30 % undervisning och administration. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019-303079 eller eleonor.kristoffersson@oru.se, eller enhetschef Rigmor Argren tel nr: 019-303456, rigmor.argren@oru.se.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.