Biträdande lektor i socialt arbete till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 11 december 2017
Stängs
den 30 januari 2018
Ref:
ORU 2.2.1-2017/05584
Kontakta
Åsa Källström
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Biträdande lektor i socialt arbete

 Tidsbegränsad anställning
 Heltid
 Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05584

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i Socialt arbete för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

I ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ges utbildning inom socionomprogrammet på grundläggande och avancerad nivå, fristående kurser samt olika uppdragsutbildningar. Forskningen inom ämnet rör såväl studier av sociala problematiker kring barn, unga och vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete och sociala insatser i anslutning till detta. En särskilt framskjuten position har forskning om kriminalvård, mobbning som socialt fenomen och problemområde, barn och ungdom som upplever våld i nära relationer samt yrkesutövning och yrkesvillkor inom området sociala problem. Ytterligare ett forskningstema rör metodutveckling främst rörande utredning och utvärdering på det sociala arbetets fält.

Forskningsverksamhet inom dessa områden prioriteras för denna anställning (för ytterligare information om forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet, se http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/JPS/Socialt-arbete/.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

Den biträdande lektorn förväntas bedriva egen forskning samt kommunicera sin forskning genom nationella och internationella publikationer samt deltagande vid nationella och internationella konferenser och seminarier. Forskningen ska även kommuniceras med det kringliggande samhället. En biträdande lektor bör också delta i forskningssamarbeten och framgångsrikt söka externa medel. Biträdande lektor förväntas stärka de befintliga forskningsområdena i socialt arbete vid Örebro universitet.

Utbildningsinsatserna kan ske i form av föreläsningar, seminarier och examinationer på grundutbildnings- och forskarnivå, handledning av studenter och doktorander, kursansvar och kursutveckling.

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall vid institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med lärare, forskare, studenter och doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I anställningen ingår även visst administrativt arbete.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. Vid anställning av denna biträdande universitetslektor ska den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse samt erfarenhet av externfinansierade forskningsprojekt. Dokumenterad skicklighet i olika forskningsmetoder är meriterande.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av genomförande av undervisning samt av handledning och examination.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 % och fördelningen är 70 % forskning samt 30 % undervisning och administration. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Åsa Källström 019-30 30 07, e-post: asa.kallstrom@oru.se eller enhetschef Britt-Louise Toresson-Blohm, 019-30 14 17, e-post: britt-louise.toresson-blohm@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.