Biträdande lektor i maskinteknik till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 11 december 2017
Stängs
den 30 januari 2018
Ref:
ORU 2.2.1-2017/05589
Kontakta
Lars Pejryd
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Biträdande lektor i maskinteknik

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05589

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i Maskinteknik med inriktning mot additiv tillverkning och/eller datortomografi för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Bakgrund
Vid Institutionen för naturvetenskap och teknik bedrivs internationellt erkänd forskning inom biologi, kemi, matematik och fysik, datavetenskap och maskinteknik.

Enheten för maskinteknik ansvarar för fyra ingenjörsprogram på högskoleingenjörs- och civilingenjörsnivå inom maskinteknik och industriell ekonomi. Anställningen ska bidra till en fortsatt vidareutveckling av en redan stark utbildnings- och forskningsverksamhet, varför arbetsuppgifterna bland annat utgörs av undervisning inom maskinteknik på samtliga nivåer samt forskning. Vid Örebro Universitet bedrivs forskningen i maskinteknik inom ramen för Digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem. Forskningen sker i samverkan med världsledande företag som till exempel SAAB, Volvo Cars, IKEA, LKAB, Atlas Copco, Tetra Pak, BillerudKorsnäs samt ett antal små och medelstora företag.                 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

Anställningens forskningsområde är maskinteknik, med en inriktning mot konstruktion av, och produktegenskaper hos, additivt tillverkade komponenter alternativt mot röntgentomografi av material och konstruktioner. Viktiga delar i arbetsuppgifterna är vidare att söka externa forskningsmedel, att verka för internationalisering och samverkan och att bidra till uppbyggnaden av forskargruppen inom maskinteknik. Handledning av doktorander kan också ingå i arbetsuppgifterna. Den biträdande lektorn skall också medverka i undervisning inom kurser på civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen.          

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. För att anställas krävs för inriktningen mot konstruktion av, och produktegenskaper hos, AM komponenter en gedigen kompetens i konstruktionsteknik, hållfasthetsteknik eller liknande ämnesområden, t.ex. FEM eller konstruktionsoptimering. Alternativt krävs för inriktningen mot röntgentomografi en gedigen kompetens inom materialteknik och materialanalys. Meriterande, förutom publikationer i vetenskapliga tidskrifter, är nationella och internationella forskningssamarbeten och visad förmåga att erhålla externa medel.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 % och fördelningen är 70 % forskning samt 30 % undervisning och administration. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Lars Pejryd 019-30 38 61, e-post: lars.pejryd@oru.se eller lektor Sören Hilmerby, 019-30 10 48, e-post: soren.hilmerby@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.