Biträdande lektor i medicinsk vetenskap till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 11 december 2017
Stängs
den 30 januari 2018
Ref:
ORU 2.2.1-2017/05587
Kontakta
Hans Hjelmqvist
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Biträdande lektor i medicinsk vetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05587

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i medicinsk vetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för medicinska vetenskaper i form av en förenad anställning med Region Örebro län.

Institutionen för medicinska vetenskaper bildades i sin nuvarande form våren 2016. Den har ca 140 medarbetare och bedriver utbildning, forskning och forskarutbildning. Utbildningsverksamheten utgörs huvudsakligen av läkarprogrammet, men har även tre internationella masterprogram. På MV bedrivs forskning framför allt i 4-5 etablerade forskningsmiljöer, men även i samarbete med Region Örebro läns (RÖL) många kliniska verksamheter. Forskarutbildning för de ca 150 doktoranderna är nära integrerad med forskningsverksamheten och miljöerna.

Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010. Programmet startade 2011 och de första studenterna tog examen våren 2016. Läkarprogrammet vid Örebro universitet präglas av en långtgående integration av tre kunskapsområden och sex funktionella teman. En betoning av vetenskapligt förhållningssätt och en stark forskningsanknytning av utbildningen är också utmärkande. Målet är att utbilda läkare som är väl förberedda för ett livslångt lärande och för att möta hälso- och sjukvårdens problem genom nära och professionell samverkan med andra vårdprofessioner och samhällsaktörer. Ett problembaserat lärande tillämpas konsekvent genom hela utbildningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

Innehavaren av anställningen skall bedriva klinisk forskning som är relevant för Örebro universitet och RÖL och verksamt bidra till utvecklingen av den kliniska forskningen vid lärosätet. Innehavaren skall även bidra till undervisning inom de program som ges vid institutionen såsom läkarprogrammet och masterutbildningar samt i forskarutbildningen. Vederbörande ska också bidra till fortsatt utveckling av pedagogiska strukturer och processer vid institutionen såsom kursutveckling och kvalitetsarbete vid utbildningsprogrammen. Undervisning och handledning kan även förekomma inom andra närliggande program och kurser, såväl på grund- som på avancerad nivå.

I anställningen ingår även administration, kompetensutveckling samt kontakter/samverkan med det omgivande samhället. I detta ligger att prioritera att genomgå de pedagogiska utbildningar som specifikt ges för utbildningsprogrammen på institutionen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor i medicinska vetenskaper är den som avlagt läkarexamen och doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska ha dokumenterat hög vetenskaplig kompetens och fördjupade kunskaper inom det medicinska området relevant för den forskning som bedrivs vid MV och Region Örebro län. Vi söker en medarbetare som uppvisar självständig forskningsförmåga, som tar ansvar och är drivande inom forskning. Det är också väsentligt att visa på tankar om framtida vetenskaplig verksamhet och intentioner. Den medicinska forskningen bedrivs till en stor del inom tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Detta innebär att stor vikt läggs vid förmågan att samarbeta, koordinera projekt och att etablera nätverk både mellan olika discipliner, med nationella och/eller internationella forskare samt inom akademi, med företag, sjukvård och/eller andra aktörer. Institutionen för medicinska vetenskaper bedriver forskning i nära samarbete med RÖL, varför dokumenterat translationellt arbete är meriterande. Andra meriterande erfarenheter är forskningsfinansiering i eget namn samt postdoktoral eller liknande erfarenhet från annat lärosäte, nationellt eller internationellt.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet tas hänsyn till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av handledning på grund-, avancerad- och/eller forskarutbildningsnivå. Handledning som bihandledare av doktorand är inget krav, men meriterande. Tidigare medverkan i kursutveckling och ledningsuppdrag i ämnesintegrerat, PBL-baserat curriculum är meriterande.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning, utbildning eller på övergripande nivå, t ex för institution.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 %. Anställningen inkluderar 50 % forskning samt 50 % som fördelas på undervisning, administration och klinisk tjänstgöring inom Region Örebro län. Den exakta fördelningen görs upp i samråd med huvudmännen och respektive klinik. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av programansvarig läkarprogrammet Hans Hjelmqvist, 019-30 11 09, e-post: hans.hjelmqvist@oru.se eller prefekt Sören Andersson, 019-30 10 50, e-post: soren.andersson@oru.se.  

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.