Professor i Arbetsterapi till Luleå universitet

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 28 december 2017
Stängs
den 21 januari 2018
Ref:
3670-2017
Kontakta
Gunilla Isaksson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Professor i Arbetsterapi med uppdrag som ämnesföreträdare

Luleå

Ref: 3670-2017

Luleå tekniska universitet har världsledande kompetens inom flera forskningsområden och omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år.  Vid universitetets sex institutioner och verksamhetsstöd är vi idag cirka 1 800 anställda och 15 000 studenter. 

Vid institutionen för hälsovetenskap (HLV) utbildas arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hälsovägledare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor på såväl grund- som avancerad nivå. Forskningsämnet Arbetsterapi inrättades 2011 och utgör tillsammans med Fysioterapi, Omvårdnad och Medicinsk teknik forskningsämnesuppsättningen inom HLV.

Forskningsämnet Arbetsterapi är knutet till utbildning av arbetsterapeuter på grund- och avancerad nivå. Under den tid som forskningsämnet funnits vid LTU har en omfattande forsknings- och kunskapsutveckling skett. Den forskning som bedrivs inom arbetsterapi har sedan ämnet inrättades 2011 utvecklats inom ett antal forskningsområden med ett gemensamt fokus på mänsklig aktivitet, delaktighet och hälsa. Vidare, miljöns betydelse för aktivitet och delaktighet hos såväl barn, äldre personer som personer med olika funktionsnedsättningar. Ytterligare en aspekt är digitaliseringens möjligheter och utmaningar för människors aktiviteter. Ett tvärvetenskapligt Human Health and Activity lab är nu under uppbyggnad, en naturlig boendemiljö för att bedriva forskning och utbildning inom människa och teknik. Ämnet arbetsterapi ingår också i ett unikt samarbete inom Joint Arctic Agenda med forskning relaterat till området hälsa. Uppdraget som ämnesföreträdare utlyses för att ersätta den nuvarande ämnesföreträdaren som ämnar gå i pension.

Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, delaktighet och hälsa. Inom ämnet studeras hur faktorer relaterade till individen i samspel med faktorer i miljön påverkar individers, gruppers och populationers möjligheter till att vara engagerade i dagliga aktiviteter och deras betydelse för hälsa och ohälsa. 

Arbetsuppgifter
Anställningen som professor och ämnesföreträdare innefattar att leda ämnets utveckling verksamhetsmässigt och ekonomiskt och säkerställa kvalitet i forskning, utbildning på grund- avancerad-och forskarnivå samt företräda ämnet inom universitetet och mot det omgivande samhället.

Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med forskarsamhället samt finansiärer, företag och organisationer nationellt och internationellt. Ämnesföreträdaren ska också stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. En professor ska även verka för att utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa ämnets internationella utveckling.

Anställningen som professor är tillsvidare, uppdraget som ämnesföreträdare är tidsbegränsat till sex år med möjlighet till förlängning.

BEHÖRIGHETSKRAV ENLIGT HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN OCH ANSTÄLLNINGSORDNINGEN
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande

  • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av hög internationell standard 
  • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar 
  • uppvisa förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet 
  • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt 
  • uppvisa väl dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning. 
  • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
Vetenskaplig skicklighet 
Pedagogisk skicklighet 
Dokumenterad erfarenhet av leda och utveckla verksamhet
Övriga bedömningsgrunder, i rangordning
Förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift på engelskaFör anställningen värderas god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: prefekt Gunilla Isaksson, 0920-493853, gunilla.isaksson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Referensnummer: 3670-2017 
Sista ansökningsdag: 2017-01-21