Utbildningschef till Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Plats
Jönköping (Kommun)
Annonserat
den 1 februari 2018
Stängs
den 3 mars 2018
Kontakta
Anders Roos
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Utbildningschef

Högskolan för lärande och kommunikation

Välkommen att söka ett spännande och utmanande uppdrag som utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Här erbjuder vi en roll i en organisation med siktet på att ge studenterna utbildning av högsta kvalitet.

Högskolan för lärande och kommunikation är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Fackhögskolan bedriver utbildning och forskning inom lärarutbildning, media- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete och HR-området, samt har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning. Högskolan för lärande och kommunikation har cirka 2 000 studenter och 140 anställda.

Då den nuvarande utbildningschefen går i pension söker vi nu dennes efterträdare.

Ditt uppdrag blir att leda utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Du har därmed en viktig uppgift i att vara med och skapa en ännu mera attraktiv arbetsplats för studenter och personal. Målet är att uppnå starka resultat samtidigt som studenterna förbereds för framtidens arbetsliv. Utbildningschefen ingår i Högskolan för lärande och kommunikations ledningsgrupp.

Som utbildningschef är din huvudsakliga arbetsuppgift att såväl kvalitativt som kvantitativt utveckla utbildningen på både grundnivå och avancerad nivå. Du har personalansvar för drygt 10 medarbetare samt ett huvudansvar för utbildningsbudgeten. Att samverka med övriga fackhögskolor är en naturlig del av tjänsten. Uppdraget som utbildningschef innefattar ansvar gentemot studenterna i utbildningsfrågor och kan innebära att hantera komplexa studentärenden.

För att lyckas i denna roll har du disputerat inom ett relevant område och har lång erfarenhet av undervisning och utveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom högskola/universitet. Vidare förväntas du ha gedigen erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete inom högre utbildning. Du har även erfarenhet av att arbeta med internationella studenter. Du har också flera års erfarenhet av ledningsuppdrag med personalansvar samt har visat god förmåga att kunna arbeta visionärt och strategiskt.

Ditt ledarskap kännetecknas av en förmåga att lyssna, kommunicera och fatta beslut. Erfarenhet av andra ledningsuppdrag är meriterande. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som på engelska. JU eftersträvar en jämn könsfördelning och därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av en hög nivå på internationalisering, entreprenörsanda och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Jönköping University erbjuder ca 80 program/inriktningar på grundnivå och avancerad nivå och förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang. Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor. Forskning bedrivs genom fyra fackhögskolor: Tekniska Högskolan, Jönköping International Business School, Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

Lärosätet har ca 11 000 studenter, varav 2000 är internationella, 800 anställda och arbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag. För mer information besök www.ju.se   

Är det här din nästa utmaning? 

För mer information kontakta Anders Roos, 070-532 08 18 alt. anders@intendab.com eller Anna Fia Magnusson, 070-538 25 85 alt. anna@intendab.com på INTEND, som vi samarbetar med i denna rekrytering.

Du söker tjänsten genom www.intendab.com

Löneform Månadslön

Sista ansökningsdag 2018-02-28

Vi undanber oss samtal från CV-och annonssäljare!

.........................................................................................

Head of education

School of Education and Communication

Welcome to a challenging academic leadership opportunity at the School of Education and Communication, Jönköping University. We can offer you a role in an organisation that is motivated to give students the highest quality education and to take the next step in developing nationally and internationally competitive competence for the future.

 

The School of Education and Communication is one of four schools within Jönköping University. The school offers education and research in the areas of teaching, media and communication studies, international work and human resources, and has extensive activities within commissioned education in the area of professional training. The School of Education and Communication has approximately 2,000 students and 140 faculty staff.

As the current Head of Education is retiring, we are looking for a successor.

Your mission will be to lead education on the undergraduate and master’s level. That means you have an important task in helping to create an even more attractive workplace for students and staff. The goal is to achieve strong results while preparing students for their future working life. The Head of Education is part of the management team at the School of Education and Communication.

As the Head of Education, your main task is to develop education at both the undergraduate and master’s level, qualitatively and quantitatively. You are responsible for about 10 employees and are the primary person responsible for the education budget. Collaborating with the other schools at Jönköping University is a natural part of the position. Being Head of Education includes responsibility towards the students in issues related to their education, and can involve complex student cases.

To succeed in this role, you should have a doctoral degree in a relevant field and extensive experience in teaching and developing undergraduate and master’s education at an institute of higher education. Furthermore, you are expected to have solid experience in development and change management in higher education. You should also have experience working with international students. Suitable candidates will have several years of experience in management tasks, including staff management, and have shown good ability to work in a visionary and strategic way. Experience in other management positions is also valuable.

Your leadership is characterized by an ability to listen, communicate and make decisions. You have a good ability to express yourself in Swedish as well as in English, both verbally and in the written word. Jönköping University strives for an even gender distribution and therefore we especially welcome female applicants.

Jönköping University is a modern institution characterised by a high degree of internationalization, an entrepreneurial spirit and extensive collaboration with the surrounding society. It is one of three private Swedish, non-profit institutes of higher education with the right to award doctorates.

The University offers 80 programmes and specialisations on Bachelor’s, Master’s and Research level and prepares students for working in an international context. Focus areas within research are entrepreneurship and renewal; industrial product realization in cooperation, especially applications for small and medium-sized companies; health, care and social work from a holistic perspective; and conditions for education and communication.

Research and education are carried out at four schools: The School of Engineering, Jönköping International Business School, The School of Education and Communication and The School of Health and Welfare.

Jönköping University has approximately 11,000 students, of which 2,000 are international students, 800 faculty staff and employees and it collaborates with 350 international partner universities and 800 host companies.

Please find more information at www.ju.se

Will this be your next challenge? For more information please contact Anders Roos, +46 70-532 08 18, anders@intendab.com or Anna Fia Magnusson, +46 705-38 25 85, anna@intendab.com at INTEND, our partner in this recruitment process.