Universitetslektorer i socialt arbete till Uppsala universitet

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 5 februari 2018
Stängs
den 20 februari 2018
Ref:
UFV-PA 2017/4615
Kontakta
Fredrik Palm
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Universitetslektorer i socialt arbete
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst två universitetslektorer och är en del i en större satsning på socialt arbete från Uppsala universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom Socionomprogrammet och socialt arbete. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till centrets utveckling både gällande utbildning och forskning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas, även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap som visats genom förmåga att planera, initiera, leda och utveckling utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen är betydelsefull för anställningen och kommer tillmätas särskild vikt. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. I bedömningen ska erfarenhet och förmåga att undervisa i socionomprogram och socialt arbete samt sociala arbetets praktik tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
  • Lista med referenspersoner

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplarseparat till: Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/4615

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Upplysningar om anställningen lämnas av ställföreträdande centrumföreståndare Fredrik Palm, tel 018-417 5193, e-post fredrik.palm@soc.uu.se, alternativt prefekt Ilkka Henrik Mäkinen, tel 018-471 1484, epost ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2018, UFV-PA 2017/4615.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485 
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251 
Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315 

Referensnummer: UFV-PA 2017/4615

Sista dag för ansökan: 2018-02-20