Professor i Polymera kompositmaterial

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 12 mars 2018
Stängs
den 27 mars 2018
Ref:
3127-2017
Kontakta
Elisabet Kassfeldt

Professor i Polymera kompositmaterial med uppdrag som ämnesföreträdare

Luleå

Ref 3127-2017

Institutionen för teknikvetenskap och matematik är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare. Forskningen inom institutionen berör materialvetenskap om metaller, kompositer och trä, energitekniska frågor om processer som förgasning och förbränning, strömningsfenomen och hur man kan optimera konstruktioner med avseende på både funktion och hur de ska produceras samt modellering av dessa material och processer.

Vi har ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Vi vill nu förstärka vår materialforskning genom rekrytering av en professor i polymera kompositmaterial med uppgift att leda ämnets utveckling inom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ämnet polymera kompositmaterial har idag en stark materialmekanisk prägel och är av betydelse för materialrelaterad forskning inom hela universitetet. Utveckling av samarbete med närliggande ämnen inom teori och modellering är önskvärt.

Ämnesbeskrivning
Polymera kompositmaterial omfattar kunskap om processer och mekanismer som styr prestanda och egenskaper hos, samt tillverkning av, fiberarmerade kompositmaterial.

Forskningsinriktning
Forskningsämnet Polymera kompositmaterial bygger grunder för tillverkning samt utvecklar kunskap och förståelse om funktionalitet av avancerade polymera kompositmaterial för dagens och framtidens applikationer. Inom området studeras samband mellan kompositers prestanda och deras heterogena uppbyggnad, egenskaper hos beståndsdelar och deras samverkan. Experimentella, analytiska och numeriska metoder kombineras i studier av mekanismer på nano- mikro och makronivå.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor ingår att leda och utveckla forskning enligt den fastlagda ämnesbeskrivningen, och ansvara för utbildning på alla nivåer inom ämnet. Vidareutveckla samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer är också en viktig uppgift, tillika samverka med omgivande samhälle och industri. Anställningen som professor är tillsvidare.

I uppdraget som ämnesföreträdare ingår att aktivt bidra till extern finansiering av forskning och forskarutbildning, samt att i övrigt bidra till avdelningens, institutionens och universitetets utveckling. Uppdraget som ämnesföreträdare är tidsbegränsat till sex år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet av god internationell standard
 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar eller motsvarande beträffande konstnärlig skicklighet
 • uppvisa förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning.
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet

Övriga bedömningsgrunder som kommer att viktas i fallande ordning; 

 • Förmåga att finansiera forsknings- och utbildningsverksamhet.
 • Erfarenhet att initiera och leda stora forskningsprojekt.
 • Inneha ett utvecklat kontaktnät med forskningsvärlden och industrin.
 • Erfarenhet av att formulera och analysera komplexa multidisciplinära problem gällande polymera kompositer med fokus på mekaniska fenomen.
 • Erfarenhet av forskning som omfattar hela forskningskedjan från materialkarakterisering, tillverkningsprocesser till mikrostruktur och vidare till kompositens prestanda och användning i komplexa strukturer.
 • Erfarenhet att utveckla och använda materialmodeller för kompositer.
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerad handledning
 • God kommunikationsförmåga

Vår forskningsgrupp utgörs till största delen av män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Prefekt Professor Elisabet Kassfeldt, e-post Elisabet.Kassfeldt@ltu.se telefon: 0920-491240

Avdelningschef Professor Lennart Wallström e-post: Lennart.Wallstrom@ltu.se, telefon 0920-493367

Fackliga företrädare:

För SACO Daina Dagis, e-post: Daina.Dagis@ltu.se, telefon: 0920-493880

För OFR Lars Frisk, e-post: Lars.Frisk@ltu.se, telefon: 0920-491792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av styrkta examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.
Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå. Märk handlingarna med referensnummer.

Referensnummer: 3127-2017

Sista ansökningsdag: 27 mars 2018