Professor i Medicinsk teknik

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 12 mars 2018
Stängs
den 30 april 2018
Ref:
4118-2017
Kontakta
Niklas Lehto
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Professor i ämnet Medicinsk teknik med uppdrag som ämnesföreträdare

Luleå

Ref 4118-2017

På Luleå tekniska universitet förenar vi teknisk forskning med forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, hälsovetenskap och konst. För att stärka och vidareutveckla de möjligheter som finns i gränslandet mellan hälsovetenskap och teknik har LTU nu inrättat ämnet Medicinsk teknik med placering på Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för medicinsk vetenskap. Ämnet tillhör teknisk fakultet.

Intresset för teknik kopplat till hälso-och sjukvård har ökat mycket de senaste åren. Bland annat gör den demografiska utvecklingen att pressen på hälso-och sjukvården ökar, vilket i sin tur medför ett ökande behov av nya kostnadseffektiva teknologier och tjänster. Modern informations- och kommunikationsteknologi skapar också möjligheter för en utvidgad tillgänglighet för hälso- och sjukvårdstjänster som skulle kunna vara till fördel för många utsatta grupper i samhället och för människor i glest befolkade områden med långa avstånd.

Vid Institutionen för hälsovetenskap bedrivs utbildning och forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, hälsovetenskap och omvårdnad. Det nya ämnet kan genom en nära samverkan med dessa ämnen utveckla teknologi för hälso- och sjukvård. Idag finns teknikkoppling bland annat genom två centrumbildningar, Centrum för Innovation och eHälsa och Centrum för medicinsk teknik och fysik. Inom dessa bedrivs en omfattande samverkan med företag, vård- och omsorgsgivare samt forskare i olika utvecklingsprojekt där ny teknik utnyttjas för att åstadkomma en bättre hälsa, vård och omsorg. Centrum för medicinsk teknik och fysik är en nod i Medtech4Health.

Det finns en etablerad samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner för att gemensamt stärka och driva den digitala och medicintekniska utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg.

Luleå tekniska universitet har ett antal starka forsknings- och innovationsområden. Forskning med medicinteknisk koppling finns i Möjliggörande IKT, Smarta maskiner och material, Attraktivt samhällsbyggande, samt det nyinrättade området Hälsa. Vid universitetet finns även ett antal forskningslaboratorier som bidrar till en god forskningsmiljö för medicinsk teknik med möjlighet till samarbeten över ämnesgränser. Exempel på laborativ verksamhet är radiospektrografi, rörelseanalys och aktivitetsanalys.

Luleå tekniska universitet stärker nu kopplingen mellan teknik och hälsovetenskap genom att rekrytera en professor inom Medicinsk teknik med uppdrag som ämnesföreträdare.

Ämnesbeskrivning
Medicinsk teknik omfattar utveckling av teknik och dess användning för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller begränsa skada och sjukdom samt främjar hälsa och välbefinnande.

Arbetsuppgifter
Anställningen som professor och ämnesföreträdare innefattar att leda ämnets utveckling verksamhetsmässigt och ekonomiskt och säkerställa kvalitet i forskning, utbildning på grund- avancerad-och forskarnivå samt företräda ämnet inom universitetet och mot det omgivande samhället.

En viktig arbetsuppgift för den nya ämnesföreträdaren är att bygga ett strakt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med forskarsamhället samt finansiärer, företag och organisationer nationellt och internationellt. Ämnesföreträdaren ska också stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. En professor ska även verka för att utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa ämnets internationella utveckling.

Anställningen som professor är tillsvidare, uppdraget som ämnesföreträdare är tidsbegränsat till sex år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga/konstnärliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande

 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet av god internationell standard
 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar eller motsvarande beträffande konstnärlig skicklighet
 • uppvisa förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning.
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • Övriga bedömningsgrunder som rangordnas är:
  1. förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
  2. förmåga att bygga mångvetenskapliga forskningsmiljöer
  3. förmåga att samverka med det omgivande samhället (klinisk koppling)
  4. certifiering som högskole- eller civilingenjör i medicinsk teknik är meriterande

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: biträdande professor Niklas Lehto, 0920-492085, niklas.lehto@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2018 04 30

Referensnummer: 4118-2017