Teknisk samhällsstrateg vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Plats
Mariehamn (Kaupunki), Åland
Annonserat
den 13 mars 2018
Stängs
den 20 april 2018
Kontakta
Micke Larsson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Teknisk samhällsstrateg vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå 

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som teknisk samhällsstrateg vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.  

Om du vill ha en nyckelroll i att skapa ett hållbarare samhälle inom teknisk sektor? Vi kan erbjuda dig en spännande och utvecklande tjänst där du sitter i centrum för hållbarhetsarbetet och samhällsutvecklingen inom samhällstekniska sektorn. Hur ska vi utforma lagstiftningen för att närma oss ett hållbarare samhälle, hur borde de ekonomiska stödinstrumenten se ut och vad är det för riktade insatser i form av utredningar och information som behövs för att nå den önskade förändringen? Det här är frågor som du med stöd av dina kollegor har i uppgift att lösa.   

Infrastrukturavdelningen och dess bygg- och energiteam 
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om 40-45 Meuro. 

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet.  

Vid allmänna byrån finns bygg- och energiteamet med fem sakkunniga tjänstemän inom plan, bygg, el, energi och GIS. Teamet arbetar med lagstiftningsutveckling, ekonomiska stöd och utveckling av våra geografiska informationssystem. Teamet tog vid årsskiftet över ansvaret för genomförande av strategiskt utvecklingsmål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan - Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet, Energi- och klimatstrategin samt det fortsatta arbetet med fysisk strukturutveckling, vars syfte är att leda markplaneringen i en hållbarare riktning. Fysisk strukturutveckling är en viktig del i genomförandet av utvecklingsmål 5 – Attraktionskraft för boende, besökare och företag. Teamet har även ett centralt ansvar i strategiskt utvecklingsmål 7 – Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster med sitt ansvar inom de för målet centrala områdena bygg och energi. I samband med detta förstärktes teamet med två tjänster, så att teamet nu har sju tjänster. 

Arbetet som Teknisk samhällsstrateg 
För att genomföra det uppdrag som bygg- och energiteamet fått krävs utredning och utvärdering av åtgärder, strategisk planering, politisk förankring, lyhördhet och snabb omställning, omfattande interaktion med externa aktörer och betydande informationsinsatser till allmänheten i syfte att öka kunskapen och driva samhällsförändringen. Arbetet omfattar komplexa frågeställningar såsom vad vi väljer och kan reglera i lagstiftning och i så fall hur, vad som hanteras genom rekommendationer och dialog och vad vi väljer att ge ekonomiska incitament för i syfte att gynna ett visst beteende. Förändringen berör var och en inom hela landskapet, vilket är en del av utmaningen. Det handlar om att leda Åland till en samhällsförändring i en hållbarare riktning inom teamets ansvarsområden, så snabbt och effektivt som möjligt med de medel som landskapsregeringen har att tillgå.  

Vi ser framför oss att du som teknisk samhällstrateg leder detta utvecklingsarbete, strategisk samordnar prioriterade insatser och i detta leder projekt av både större och mindre omfattning. En viktig del i arbetet är att samverka med aktörer och sköta intern och extern kommunikation inom verksamhetsområdet. Du kommer som ett led i arbetet att utreda och föreslå prioriterade åtgärder till vår regering, för att sedan förankra och genomföra åtgärderna i landskapet. Vi har lagstiftningsbehörighet inom de centrala delarna av teamets ansvarsområden och även ekonomiska stöd för att påverka marknaden. Stödanslaget är i årets budget nära en miljon euro, varav det mesta är avsatt för produktion av vindenergi. Du kommer själv att ansvara för ett driftsanslag, vilket i årets budget är 35 000 euro.  

Tjänsten som Teknisk samhällsstrateg är ny, varför vi ser fram emot att utveckla den tillsammans med dig. Du kommer att ingå i ett team med kompetens inom bygg- och energisektorn och med ansvar för att utveckla dessa samhällssektorer för alla ålänningars bästa. Du och teamet kommer att fördela uppgifter, backa upp och stötta varandra som en naturlig del av teamarbetet. Vi tänker oss att vi tillsammans med dig kommer att bygga en avdelningsövergripande expertgrupp för att komplettera upp teamets kunskaper och ge dig de bästa förutsättningarna för en framgångsrik arbetsinsats.  

Vi tror att du är en god ledare med projekterfarenhet, som är strategiskt lagd med en bakgrund och personlighet som gör att samhällsteknisk sektor lyssnar. Det är sannolikt att du därför har en teknisk bakgrund och en betydande erfarenhet, samt en personlighet som är lämplig för uppdraget. Du behöver vara strukturerad och drivande, men ändå lyhörd, social och samarbetsinriktad. Ska denna samhällsförändring ske så behöver vi göra det tillsammans.  

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att vara en del av samhällsutvecklingen på insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar.  

Behörighetskrav och kompetensprofil 
Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning. Projektledarerfarenhet är meriterande. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska samt körkort är ett krav. 

Tillträde  
Tillträde enligt överenskommelse. 

Tjänsten är tillfällig och flerårig. Tjänsten budgeteras årligen i avdelningens budget. Tillfälliga tjänster kan på sikt ombildas till ordinarie tjänster om behovet av tjänsten fortgår och budgetmedel beviljas.  

Lön
Lön utgår i löneklass A26 (för närvarande 3695,15 – 4685,49 euro/mån inkl. allmänt tillägg). Löneanspråk kan lämnas.

Ansökan
Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 20 april 2018 kl. 16:15 finsk tid på adressen  

Ålands landskapsregering 
PB 1060 
AX-22111 MARIEHAMN 

eller  

registrator@regeringen.ax 

Mer information om arbetet som Teknisk samhällsstrateg 
Närmare information lämnas av utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson, byråchef Roy Sjöblom och avdelningschef Yvonne Österlund, telefon till växel +358-18-25000, e-post forman.efternamn@regeringen.ax. 

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen 

Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete på Bärkrafts hemsida www.barkraft.ax 

Läs mer om Energi- och klimatstrategin på lagtingets hemsida https://www.lagtinget.ax/arenden/M%206%7C2016-2017/meddelande-fran-alands-landskapsregering-m-6-2016-2017-47012 

Mariehamn, den 12 mars 2018  

Avdelningschef
Yvonne Österlund 

Nr 114 I1 

ÅLR 2018/2179