Doktorand i maringeologi

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 26 mars 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0809-18
Kontakta
Sarah Greenwood
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten.

Projektbeskrivning 
Dynamiken hos smältande istäcken i havsbassänger - Östersjöns paleoglaciologi.

Vi söker en doktorand inom glacialgeologi och marin geofysik med särskild inriktning på dynamiken i isflödet och avsmältning i Östersjön efter den senaste istidens maximum. 
De delar av kontinentala inlandsisar som mynnar ut och slutar i marina miljöer eller vilar på bottnar under havsytan anses vara en av de största osäkerhetsfaktorerna i vår förståelse av hur inlandsisar reagerar på klimatförändringar. Dessa marina isar är mycket känsliga men balansen är otillräckligt känd mellan den atmosfäriska-, marina- och subglaciala påverkan på takten och stabiliteten i isflödet och avsmältningen. Detta gäller särskilt för Östersjöns avrinningssområde - en viktig dräneringsväg för den senaste Skandinaviska inlandsisen, där isens beteende är nästan okänt.

Projektet går ut på att samla in och analysera högupplösta geofysiska data av havsbottenformer, sedimentfördelning och stratigrafi i Östersjön, i kombination med analyser av sedimentkärnors fysikaliska egenskaper och deras kronologi för att rekonstruera dynamiken i istäckets avsmältning genom Östersjöns och Bottenhavets bassänger. Doktoranden kan själv välja att fokusera på frågor som exempelvis funktionen av det subglaciala smältvattensystemet; iskantens känslighet för smältvatten, sedimentflöden eller isbergskalvning; rollen av underlagets mekaniska egenskaper i att driva eller bromsa isflöde; eller plogmärken efter isberg som proxier för kalvning och paleo-havsströmmar. Forskning kommer att inrikta sig mot Östersjöns lokala paleoglaciala, samtidigt som mer grundläggande frågor tas upp angående beteendet hos marinbaserade inlandsisar.

Doktoranden kommer årligen delta i fältarbete till sjöss ombord på universitetets forskningafartyg och ha huvudansvaret för att analysera geofysiska data och data från sedimentkärnor samt få möjlighet att samarbeta med forskare som analyserar Östersjöns isdynamik med hjälp av numeriska modeller. Doktoranden kommer att delta i en grupp som har ett brett internationellt nätverk och en lång historia av glacial- och marinforskning i både Arktis och Antarktis samt aktiv forskning och undervisning om Östersjön vid Institutionen för geologiska vetenskaper och vid Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Områdesnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi innebär att den sökande inom utbildningen ska ha godkänt resultat i följande kurser:

 • minst 90 hp på grundnivå i geovetenskap eller ett närstående naturvetenskapligt ämne
 • minst 30 hp i matematik, fysik och/eller kemi
 • minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap eller ett närstående naturvetenskapligt ämne
 • dokumenterade färdigheter i GIS/geospatial databehandling är meriterande.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av dr Sarah Greenwood, sarah.greenwood@geo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev som beskriver:
  -varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  -varför och hur du vill bedriva projektet 
  -vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24