Doktorand i maringeologi - artdynamik i nordliga torvmarker

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 26 mars 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0721-18
Kontakta
Malin Kylander
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten.

Projektbeskrivning
Nordliga torvmarker innehåller ungefär en tredjedel av allt kol i marktäcket. Sphagnum(vitmossor) är det dominerande växtsläktet i dessa områden och när klimatet förändras är effekter på utbredningen av arter inom denna grupp viktiga att förstå. De faktorer som påverkar förändringar i artsammansättning i torvmarker över tid och rum är dock ännu relativt okända. Syftet med detta doktorandprojekt är att:
 

 • identifiera och kvantifiera effekter av externa (t ex klimat) och interna (t ex succesion, biotiska interaktioner) faktorer på artsammansättning i torvmarker över tidsskalor från decennier till tusentals år
 • jämföra dessa samband med samband som identiferats genom analyser av nutida rumsliga mönster och genom experiment.

Detta projekt fokuserar på det torvrika området kring Stora Mosse Nationalpark (Småland, Sverige) och kommer till stor del att baseras på analyser av makrofossil för att rekonstruera förändringar i artfördelning i holocen torvvegetation. Vi kommer också att använda information från exempelvis humifieringsgrad, grundämneskemi och spektrala data. För att möjliggöra jämförelser både inom och mellan platser är tillförlitliga dateringar avgörande och särskilda resurser är avsatta för 14C-dateringar och åldersmodellering. En rad statistiska verktyg kommer att användas för att identifiera samband mellan olika miljöfaktorer och observerade förändringar i artsammansättning. Projektet inbegriper också modellering av arters förväntade framtida utbredning.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt som kräver att doktoranden kombinerar forskning inom fälten paleoklimat och biodiversitet. Vi förväntar oss att den utvalda kandidaten intar en aktiv roll inom Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för ekologi, miljö och botanik och Bolincentret för klimatforskning vid Stokcholms uinversitet. Projektet innefattar ett antal tillfällen med fältarbete. Ett nätverk av etablerade nationella och internationella samarbetspartners är involverade i detta projekt och forskningsvistelser utomlands anta vara en del av projektet.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Områdesnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi innebär att den sökande inom utbildningen ska ha godkänt resultat i följande kurser:

 • minst 90 hp på grundnivå geovetenskap eller ett närstående naturvetenskapligt ämne
 • minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi
 • minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap eller ett närstående naturvetenskapligt ämne.

Det är en fördel om den sökande har erfarenhet av analyser av makrofossil, åldersmodellering, rekonstruktioner av paleoklimat, modellering av artfördelning och av olika statistiska analyser samt statistisk programvara.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av dr Malin Kylander, malin.kylander@geo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24