Doktorand i miljövetenskap med inriktning på miljötoxikologi och epigenetik

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 26 mars 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0801-18
Kontakta
Oskar Karlsson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0801-18

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Den utannonserade doktorandplatsen kommer att vara en del av projekt som syftar till att generera ny kunskap om miljötoxikologi och epigenetiska mekanismer. Intresset för huruvida miljöfaktorer kan modulera epigenetiska markörer/mekanismer och därigenom påverka genuttryck/fenotyp hos människor och djur har ökat markant under de senaste åren. Miljöföroreningar, diet, temperaturförändringar och andra yttre stressfaktorer kan inducera långvariga effekter på utveckling, metabolism och hälsa, och kanske även överföras till efterföljande generationer. De underliggande mekanismerna är i stor utsträckning okända och mekaniska insikter från experimentella modellsystem, kan leda till en ökad förståelse av sjukdom och hälsa. Vi strävar efter att kombinera experimentell och epidemiologisk forskning för att studera interaktioner mellan gener, miljö och epigenomet. I synnerhet fokuserar vår forskning på effekter av exponering för miljöföroreningar under känsliga utvecklingsperioder, med tonvikt på epigenetiska mekanismer som DNA-metylering och icke-kodande RNA. Projekten berör effekter av miljöexponeringar som hormonförstörande kemikalier, flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, metaller, luftföroreningar samt psykosocial stress. Pågående forskning inkluderar studier av multigenerationellt epigenetiskt arv.

Forskningsgruppen är ansluten till SciLifeLab, ett svenskt forskningscentrum inom molekylärbiovetenskap, som erbjuder en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och en rad biomolekylära teknologier.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet. Den sökanden kan även ha en masterexamen inom andra relevanta områden (tex Toxikologi, Biomedicin, Molekylärbiologi, eller Apotekare).

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Erfarenhet av cellodling och djurstudier inklusive metoder i experimentell toxikologi, molekylärbiologi och epigenetik ses som en stark tillgång.

Vi avser att rekrytera kandidaten som i bedömning av självmotivation, kompetens och dokumenterade kvalifikationer, anses vara den bästa personen att utföra och utveckla projektet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Oskar Karlsson, oskar.karlsson@farmbio.uu.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24