Domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 28 mars 2018
Stängs
den 22 april 2018
Ref:
26-2018
Kontakta
Helene Lövung
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Arbetsuppgifter
Domarnämnden har bl.a. till uppgift att bereda ärenden enligt lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och söker nu tre personer att nomineras till en tjänst som Domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har till uppgift att säkerställa att konventionsstaterna fullgör de förpliktelser som de åtagit sig genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och protokollen till denna. Domstolen är belägen i Strasbourg och dess officiella språk är engelska och franska.

Europadomstolen är sammansatt av 47 domare; en för varje konventionsstat. Domstolens domare väljs av Europarådets parlamentariska församling. Före valet kommer den rådgivande expertpanel som upprättats av Europarådets ministerkommitté att höras. Den nationella nomineringen beslutas av regeringen.

Domstolen består av fem avdelningar; alla domare hör till en avdelning. Domstolen sammanträder med en enskild domare, i kommittéer med tre ledamöter, i kamrar med sju ledamöter eller i stor sammansättning med 17 ledamöter. Ledamöterna i domstolen tjänstgör i sin personliga egenskap. Under sin mandattid får ledamöterna inte åta sig uppdrag som är oförenliga med deras oavhängighet eller opartiskhet eller med de krav som ett heltidsämbete ställer. Domarnas mandattid upphör när de uppnår 70 års ålder.

Kvalifikationer
Enligt Europakonventionen ska domare i Europadomstolen utses bland personer som är moraliskt oförvitliga och som antingen uppfyller de villkor som erfordras för utnämning till högre domarbefattningar eller är rättslärda med erkänd kompetens.

Du som söker tjänsten som domare i Europadomstolen ska tillhöra landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet. Du ska därutöver ha lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete, varvid erfarenhet av domaryrket är särskilt meriterande. Du ska även behärska något av Europarådets officiella språk engelska och franska mycket väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i det andra språket. Du ska vidare ha förmåga och vilja att arbeta i en internationell miljö och med organisatoriska frågor.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för nominering av domare till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Kravprofilen hittar du via länken nedan.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 
Varaktighet: Mandatperioden är normalt nio år.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2018-04-22
Arbetsgivarens referensnummer: 26-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt
Helene Lövung
Kanslichef i Domarnämnden
08-561 669 51
helene.lovung@dom.se

Charlotte Hellner
Ämnesråd i Utrikesdepartementet
08-405 24 24
charlotte.hellner.kirstein@gov.se

Helen Lindquist
Kansliråd i Utrikesdepartementet
08-405 43 63
helen.lindquist@gov.se

Övrigt
Skriftlig ansökan med CV på svenska och engelska enligt den mall som antagits av Europarådets parlamentariska församling samt övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör göras på de blanketter som tagits fram för ändamålet. Blanketterna finns tillgängliga via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.