Professor i reproduktiv hälsa förenad med befattning som barnmorska vid Akademiska sjukhuset.

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 28 mars 2018
Stängs
den 23 april 2018
Ref:
UFV-PA 2017/3859
Kontakta
Eva Tiensuu Janson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Professor i reproduktiv hälsa förenad med befattning som barnmorska vid Akademiska sjukhuset

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Ämnesområde: Reproduktiv hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt om föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och utvecklas kunskap och teorier om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet och familjeplanering samt barnmorskans främjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet reproduktiv hälsa, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning och klinisk tjänstgöring samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig skicklighet 
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Pedagogisk skicklighet 
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning,
omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

För behörighet till denna tjänst krävs legitimation som barnmorska. Den sökande ska ha legitimation som barnmorska eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som barnmorska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som barnmorska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som barnmorska.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Aktuell klinisk skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Erfarenhet av forskning, utbildning och arbete i låginkomstländer är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig
kvalitet att beaktas men också forskningsmeriter inom området reproduktiv
hälsa. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens
erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både
inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se
även § 3 i Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av
lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Klinisk skicklighet
Klinisk skicklighet beskrivs som kliniskt arbete AO § 25 och klinisk utbildning
samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av
betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att
samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet
Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal,
fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar
som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna
gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och
arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på
visad skicklighet. Se även RB § 5.

Administrativ skicklighet
Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.

Samverkansskicklighet
Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan
verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt
erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har
likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ
helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller
liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Se Riktlinjer och bedömningsgrunder samt Anställningsordning vid Uppsala universitet

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Ansökan bör vara skriven på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av 
dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel. 018-611 42 89, e-post eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se eller
prefekten professor Agneta Skoog Svanberg, tel. 070 825 1389, e-post:
Agneta.Skoog_Svanberg@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2018, UFV-PA 2017/3859

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485 
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251 
Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315 

Referensnummer: UFV-PA 2017/3859

Sista dag för ansökan: 2018-04-23