Doktorand i ekologi och evolution

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2018
Stängs
den 25 maj 2018
Ref:
SU FV-0866-18
Kontakta
Ayco Tack
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0866-18

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag:2018-04-24.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2018-05-25.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.   

Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet: Sambandet mellan klimat, svampsjukdomar och kaffeskörd: att optimera brukandet för småskaligt brukande.

Nyligen har forskare varnat för att klimatförändingar och svampsjukdomar kommer att allvarligt skada världens kaffeproduktion. Dock har få studier fokuserat på att förstå de utmaningar och möjligheter som småskaliga kaffebönder har i detta sammanhang. För att komma vidare med den frågan behöver vi insikter om länken mellan klimat, svampsjukdommar och hur de påverkar skörden, samt hur bönderna kan förändra sitt brukande som en respons till dessa faktorer. Detta projekt fokuserar på dessa länkar för bönder i sydvästra Etiopien. I studieområdet odlas kaffe i skuggan av inhemska träd och bönderna har därför en unik möjlighet att påverka länken mellan makroklimat och mikroklimat genom skötsel av skuggträden.

Målet med doktorandprojektet är att förstå sambandet mellan skötsel, makro- och mikroklimat, graden av svampangrepp och storlekten på kaffeskörden. Dessa insikter skall användas för att ge råd om hur skötseln kan optimeras. Projektet är tvärvetenskapligt och innehåller modellering av klimat, intervjuer med bönder, insamling av svampangreppsdata samt fältexperiment. Mer specifikt är målen att i) använda dataloggar för att modellera den rumsliga och tidsmässiga variationen i makro- och mikroklimat och undersöka framtida klimatscenarier, ii) använda fältundersökningar för att länka klimatvariation och skötsel till nivåer på svampangreppen och kaffeskördarna, iii) genomföra en enkätundersökning för att förstå böndernas beslutsprocess när det gäller skötsel, samt att genomföra ett fältexperiment där vi manipulerar skugga och bevattning för att testa hypoteser om lämplig skötsel.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i något av områdena ekologi eller evolution, och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i något av områdena ekologi eller evolution, eller tydligt relaterade ämnen inom skogsbruk, agronomi, växtpatologi eller klimatmodellering. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.  

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 

Följande kriterier kommer användas för att bedöma denna förmåga:

 • Kvaliteten på masterarbetet.
 • Förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.
 • Analytisk förmåga och erfarenhet av kvantitativ analys.
 • Erfarenhet av fältarbete.
 • Förmåga att arbeta självständigt, att ta initiativ och vara kreativ.
 • Förmåga och villighet att samarbeta i grupp, inklusive med människor av olika nationalitet, religion, kön och etnicitet.

Önskvärda men inte nödvändiga kriterier:
Erfarenhet inom växtpatologi / fältarbete / enkätundersökningar / klimatmodellering / klimat-relaterad forskning / kunskap i ett eller flera språk som talas i Etiopien / erfarenhet av att arbeta i Etiopien eller andra utvecklingsländer. Eftersom projektet har en tvärvetenskaplig karaktär förväntar vi oss förstås inte att någon sökande har erfarenhet av alla dessa områden.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektansvarige Ayco Tack, tfn 08-16 39 59, ayco.tack@su.se, eller ämnesföreträdaren Johan Ehrlén tfn 08-16 12 02, johan.ehrlen@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (max 3 sidor) där du beskriver:
  - dina förväntningar på, och avsikter med utbildningen
  - din motivation och forskningsintressen i allmänhet
  - varför du är intresserad av det aktuella projektet
  - vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-05-25