Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling (B)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0939-18
Kontakta
Ingo Fetzer
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0939-18

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Uppdraget för Stockholms Resilienscentrum (SRC) är att främja innovativ forskning och utvecklingsarbete för bättre förvaltning av ekosystemtjänster och vår biosfär som helhet. Centret är erkänt för sin tvärvetenskapliga forskning och tillämpar ett social-ekologiskt systemperspektiv och ett resilienstänkande för att generera kunskap och förståelse för transformationer mot en hållbar framtid. Forskningen främjas genom tvärvetenskaplig samverkan med aktörer inom forskning, policy och näringsliv över hela världen.

SRC strävar mot att främja nya generationer av forskare och akademiska ledare genom forskarskolan, som attraherar och integrerar unga forskare till att skapa nya angreppssätt, insikter och verktyg för biosfär förvaltning och innovation. Forskarskolan utrustar studenterna med en teoretisk och praktisk grund i vetenskap om hållbar utveckling med fokus på resiliens. Studenterna uppmuntras att utveckla nya tillvägagångssätt som integrerar metoder och koncept från samhälls-, natur- och tillämpad vetenskap. Tonvikten ligger på att utveckla studenternas förmåga att definiera ett problem, utveckla forskningsmetoder och kommunicera forskningsresultat både inom internationella vetenskapliga och policysammanhang.

Projektbeskrivning
Projektet är en del av ett större forskningssammanhang som syftar till att förbättra förståelsen för växelverkan mellan de planetära gränserna (inom vilka jordsystemet kan förbli stabilt), och för att förstå konsekvenserna av att människan påverkar flera system samtidigt (karakteristiskt för antropocen - den tidsålder som domineras av människan).

De tre nyckelfrågorna i projektet är:

 1. Vilka är de dynamiska återkopplingarna mellan nederbördsförändringars påverkan på terrestriella ekosystem, dvs. finns det vatteninducerade trösklar i biomer och hur resilienta är därmed dessa biomer mot nederbördsförändringar?
 2. Vilka är de kombinerade effekterna av markanvändnings- och klimatförändringar på nederbörd/ fuktåterkoppling (i regnskogssystem)?
 3. Uppskatta potentiella regionala risker av klimatrelaterade nedbördsförändring för lokala samhällen samt undersöka icke-lokala konsekvenser av mänskliga beslut på vattencykeln och tröskeleffekter i biomer.

Doktoranden kommer att undersöka effekterna av markanvändnings- och klimatförändringar som förändrar fuktåterkopplingar (förändring av nederbördsmönster) som påverkar ekologiska och antropogena system (t ex regnskogssystem, jordbrukssystem). Doktoranden kommer att använda empiriska observationer (satellitbaserad data, klimatdata) för att undersöka vattenrelaterade tröskeleffekter i biomer. Dessutom finns flera modeller (STEAM, WAM, LPJmL och CLIMBER / POEM) tillgängliga för att simulera scenarier som studerar återkopplingarna inom kopplade social-ekologiska system: det dynamiska förhållandet mellan hydroklimat, grödors avkastning, efterfrågan på mat, jordbruksexpansion, avskogning, och nederbörd.

Detta projekt ingår i Europeiska forskningsrådets (ERC) finansierade projekt Earth Resilience in Anthropocene (ERA). Doktoranden kommer att vara anställd av Stockholms Resilience Center (SRC) och handledas av forskare vid SRC och Delft University of Technology (TU Delft) i Nederländerna som en del av ett samarbetsprojekt. Doktoranden kommer också att ingå i ERAs internationella forskningsgrupp, där forskare integrerar insikter från jordsystemvetenskap och social-ekologisk resiliens. SRC är ett ledande internationellt forskningscentrum inom hållbarhetsvetenskap för biosfärsstyrning, och TU Delft är en av de främsta universiteten inom forskning om hydrologi och vattenresurshantering.

Det första året kommer doktoranden att spendera 50 % av sin tid på SRC och 50 % på TU Delft. Den totala tiden på TU Delft kan vara upp till 2 år och eventuellt kortare perioder kan spenderas hos andra projektpartner med ERA-projektet (t.ex. Wageningen University eller Potsdam Institute for Climate Impact Research).

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning i vetenskap om hållbar utveckling krävs, att den sökande har sammantaget minst 30 hp eller motsvarande på avancerad nivå inom naturvetenskap, samt utfört ett examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

 • Kunskap om hydrologi, ekologi, atmosfärsvetenskap och terrestriella ekosystem.
 • Erfarenhet av modellering och dataanalys.
 • Programmeringskunksaper (t.ex. Python, MATLAB, R).
 • Praktisk erfarenhet relevant för forskningsuppgiften.
 • Kunskap om relevant teori och metodik.
 • Villighet och förmåga att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team.
 • Analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete.
 • Sökandes personliga referenser.
 • Flytande i engelska språket.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års studier på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Frågor om projektet besvaras av dr Ingo Fetzer (SRC), tfn 073-707 86 20, ingo.fetzer@su.se, eller dr Ruud van der Ent (TU Delft), r.j.vanderent@uu.nl.

Ytterligare information och upplysningar om SRC’s forskarskola och/eller om hållbarhetsforskning lämnas av professor Garry Peterson, tfn 073-707 85 92, garry.peterson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter*
 • din högsta examen*
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

  och att bifoga följande dokument
 • personligt brev*
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser*
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet 
  – hur och varför du ämnar genomföra projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)*
 • rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • elektroniska kopior av 3 relevanta arbeten (examensuppsatser och/eller publicerade artiklar, max 3 filer)*.

*Obligatorisk

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24

Liknande jobb

Liknande jobb