Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling (C)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0968-18
Kontakta
Ingo Fetzer
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0968-18

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Uppdraget för Stockholms Resilienscentrum (SRC) är att främja innovativ forskning och utvecklingsarbete för bättre förvaltning av ekosystemtjänster och vår biosfär som helhet. Centret är erkänt för sin tvärvetenskapliga forskning och tillämpar ett social-ekologiskt systemperspektiv och ett resilienstänkande för att generera kunskap och förståelse för transformationer mot en hållbar framtid. Forskningen främjas genom tvärvetenskaplig samverkan med aktörer inom forskning, policy och näringsliv över hela världen.

SRC strävar mot att främja nya generationer av forskare och akademiska ledare genom forskarskolan, som attraherar och integrerar unga forskare till att skapa nya angreppssätt, insikter och verktyg för biosfär förvaltning och innovation. Forskarskolan utrustar studenterna med en teoretisk och praktisk grund i vetenskap om hållbar utveckling med fokus på resiliens. Studenterna uppmuntras att utveckla nya tillvägagångssätt som integrerar metoder och koncept från samhälls-, natur- och tillämpad vetenskap. Tonvikten ligger på att utveckla studenternas förmåga att definiera ett problem, utveckla forskningsmetoder och kommunicera forskningsresultat både inom internationella vetenskapliga och policysammanhang.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet utgör en del av det FORMAS-finansierade projektet En grönvattenrevolution i Afrika - att utforska transformationsvägar för att uppnå SDG-målen för hunger och fattigdom med syfte att utforska transformationsmöjligheter för Afrika, söder om Sahara (SSA) att uppnå de hållbara utvecklingsmålen (SDGs) utrota hunger och säkra hållbar matproduktion tills år 2030. Detta är det område på jorden där undernäring, fattigdom och befolkningstillväxt kulminerar. Regionen präglas samtidigt av extrem variation i vattentillgång och utbredd vattenbrist. En central forskningsfråga är hur mycket vatten som behövs, finns tillgängligt och är möjligt att hantera på ett sätt som ökar vattenresiliensen i syfte att uppnå SDGs i SSA.

Utvecklingsagendan enligt FN:s SDG-mål, är inriktad på blåvatten, d.v.s. betraktar synligt vätskeformigt vatten i form av ytvatten, grundvatten samt vatten i sjöar och magasin som den enda vattenresursen. Denna fragmenterade vattensyn hotar möjligheten att uppnå SDG, eftersom en stor del av ekosystemtjänsterna för människors välbefinnande inte genereras av blåvatten, utan av grönvattenflöde (ånga) och grönvattenmagasin (markvatten). I SSA är jordbruket till 95 % regnförsörjt, d.v.s. baserat på grönvatten. Förmågan till förbättrad grönvattenhantering inom SSA är därför avgörande för att kunna nå SDG-målen. Dilemmat är att vi inte vet vare sig hur mycket grönvatten det finns, kommer att finnas eller behövas; eller hur mycket man kan nyttja för matproduktion utan att öka jordbruksarealen eller skada markens resiliens. Detta forskningsprojekt syftar till att bidra med kunskap till dessa angelägna forskningsfrågor.

Inom detta projekt kommer doktoranden att analysera hur mycket grönt vatten (infiltrerat regn i marken) som kommer att vara tillgängligt respektive erfordras för en hållbar intensifiering av matproduktionen i SSA-regionen. Doktoranden skall utforma en detaljerad och aktuell grönvattenkarta för SSA-regionen, baserad på avancerad empirisk dataunderlag, eko- och agrohydrologisk modellering (Weiskels blågröna vattenindex, LPJmL) samt analysera tillgången på grönt- och blåttvatten under olika klimatförändringsscenarier (RCP), och behovet av grönvatten i syfte att uppnå SDG-målen för mat, vatten och ekosystem.

Projektet kommer att fokusera på följande forskningsfrågor:
i) hur mycket grönvatten är tillgängligt samt krävs för att uppnå SDG-målen för mat under olika klimatscenarier?
ii) Vilka grönvattenhanteringsvägar gör det möjligt att uppnå en trippel grön revolution?
iii) Vilka synergier och strategiska avvägningar finns i SSA-zonen för att säkra grönvatten och blåvatten för matproduktion under uppbyggnaden av tilltagande vattenresiliens?

Denna doktorandposition utgör del av ett FORMAS-finansierat projekt, En grön vattenrevolution i Afrika - att utforska transformationsvägar för att uppnå SDG-målen för hunger och fattigdom. Doktoranden kommer även att vara kopplad till det av Europeiska forskningsrådet (ERC) finansierade projektet Earth Resilience in Anthropocene (ERA).  Doktoranden kommer således att ingå i den större europeiska forskningsgruppens internationella forskningsgrupp, där forskare integrerar insikter rörande planetär systemvetenskap och socioekonomisk resiliens.

Doktoranden kommer att vara anställd av Stockholms Resilience Center (SRC). 
Doktoranden kommer - speciellt under den inledande fasen att introduceras till vattenbaserad modellering - genom vistelse vid USGS, Massachusetts-Rhode Island, USA. Doktoranden kommer därmed att spendera sin tid både vid SRC och USGS.

SRC är ett ledande internationellt centrum inom hållbarhetsvetenskap för biosfärsforskning, och USGS har ett vetenskapligt fokus på naturrelaterade risker som hotar liv och försörjning samt påverkan av klimat och markanvändning. Doktoranden kommer att under sitt första år tillbringa 50 % vid SRC och 50 % hos USGS. Resten av tiden kommer doktoranden att spendera mestadels på SRC med kortare perioder av besök vid USGS och andra partners inom projektet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning i vetenskap om hållbar utveckling krävs, att den sökande har sammantaget minst 30 hp eller motsvarande på avancerad nivå inom naturvetenskap, samt utfört ett examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

 • Kunskap om hydrologi, ekologi, atmosfärsvetenskap och terrestriella ekosystem.
 • Erfarenhet av modellering och dataanalys.
 • Programmeringskunskaper (t.ex. Python, MATLAB, R).
 • Praktisk erfarenhet relevant för forskningsuppgiften.
 • Kunskap om relevant teori och metodik.
 • Villighet och förmåga att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team.
 • Analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete.
 • Sökandes personliga referenser.
 • Flytande i engelska språket.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Frågor om projektet besvaras av handledare dr. Ingo Fetzer, tfn 073-707 86 20, ingo.fetzer@su.se.

Ytterligare information och upplysningar om SRC’s forskarskola och/eller om hållbarhetsforskning lämnas av professor Garry Peterson, tfn 073-707 85 92, garry.peterson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter*
 • din högsta examen*
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev*
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser*
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet 
  – hur och varför du ämnar genomföra projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)*
 • rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • elektroniska kopior av 3 relevanta arbeten (examensuppsatser och/eller publicerade artiklar, max 3 filer).*

*Obligatorisk

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24