Doktorand i experimentell astropartikelfysik

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-1129-18
Kontakta
Klas Hultqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-1129-18

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen Fysikum finns på AlbaNova universitetscentrum och har ungefär 240 anställda, 250 studenter på grundnivå och 90 doktorander. Det finns fyra ämnen för studier på forskarnivå: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Dessa ämnen spänner över flera forskargrupper med olika forskningsaktiviteter. För mer information, se: www.fysik.su.se.

Projektbeskrivning
Ämne: fysik.

Neutrino-astropartikelgruppen vid Stockholms universitet söker kandidater till en doktorandplats. Inom astropartikelfysiken studerar man elementarpartiklarnas roll i astrofysikaliska processer för att bättre förstå dessa processer eller egenskaper hos partiklarna själva. Avhandlingsarbetet förväntas bedrivas, åtminstone till del, inom ramen för den internationella IceCube-kollaborationen. 

IceCube-observatoriet, vid den geografiska sydpolen i Antarktis, är världens största neutrinoteleskop. Det är ett samarbete mellan över 300 fysiker från 49 institutioner världen över. IceCube har ett brett spektrum av vetenskapliga målsättningar. Den främsta av dessa är att använda de svagt växelverkande neutrinerna som en ny typ av budbärare från kosmos. IceCubes upptäckt av kosmiska högenergineutriner år 2013, tillsammans med LIGO-Virgo projektets detektion av gravitationsvågor, innebar början på en ny era inom "multi-messenger"-astronomi. Förutom arbetet med att identifiera källorna till neutrinoflödet studeras inom IceCube dess sammansättning och energispektrum, liksom frågor inom partikelfysik som den mörka materiens natur och neutriners växelverkan.

Neutrino-astropartikelgruppen vid Stockholms universitet har spelat en ledande roll i utvecklingen av neutrinoteleskop under mer än 25 år, från pionjärprojektet AMANDA till IceCube- och DeepCore-detektorerna. I fokus står för närvarande analysen av IceCube-data i syftet att klarlägga de kosmiska högenergineutrinernas ursprung och ge insikter om de mest extrema och minst välförstådda fysikaliska fenomenen i universum. Under den tid som anställningen avser förväntas också den planerade uppgraderingen av IceCube, eller andra detektorer för astropartikelfysik, att bli aktuella för gruppen.

Den sökande bör ha goda färdigheter inom dataanalys och/eller datorsimuleringar, och förväntas bidra inom ett eller flera av följande områden: Detaljerade mätningar av neutrinoflödet (energiberoende, sammansättning och riktningsfördelning); identifiering av neutrinokällor i och utanför vår galax; sökning efter mörk materia eller mätningar av neutrinooscillationer med hjälp av neutriner med lägre energi detekterade med DeepCore; utveckling av nästa generations neutrinoobservatorier eller framtida relaterade detektorsystem.

Gruppen är en del av Oskar Klein Centrum för kosmopartikelfysik (OKC) i Stockholm, en stimulerande vetenskaplig miljö som omfattar mer än 100 forskare inom såväl teori som experiment gällande astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Vi vill också uppmärksamma studenter på möjligheten att söka institutionens öppna utlysningar inom experimentell och/eller teoretisk fysik (referensnummer SU FV-1101-18 resp SU FV-1102-18).

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå vid Fysikum sträcker sig över fyra år (48 månader), varav minst tre år forskning och högst ett år kurser. Platsen kan förlängas med upp till ett år genom att upp till 20 % undervisning eller administration inkluderas i anställningen. Under utbildningens hela längd innehar doktoranden en doktorandanställning, med en ingångslön på 25 300 kr per månad.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För den särskilda behörigheten att antas till en doktorandplats i fysik eller teoretisk fysik ska man ha en kandidatexamen (el. motsv.) i fysik, totalt ha kurser i fysik på avancerad nivå motsvarande 60 högskolepoäng och ha gjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (detta kan räknas in i kravet på avancerade kurser). Examensarbetet behöver inte vara examinerat men ska ha kommit så långt att det motsvarar en halv termins heltidsstudier. För sökande till kemisk fysik kan kravet om fysikkurser helt eller delvis ersättas av kurser i kemi.

Språkkunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet krävs.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Klas Hultqvist, klas.hultqvist@fysik.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Per-Erik Tegnér, tegner@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner  
  Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 24 april 2018 skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-1129-18.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange:  SU FV-1129-18+ sökandes namn. 

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24