Doktorand i psykologi till Linnéuniversitetet

Plats
Växjö (Kommun), Kronoberg
Annonserat
den 16 april 2018
Stängs
den 11 maj 2018
Ref:
2018/169-2.2.1
Kontakta
Viktor Kaldo
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Doktorand i psykologi med inriktning klinisk psykologi

Växjö

Diarienummer: 2018/169-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Välkommen till en fakultet och institution som ska kännetecknas av ett öppet och tillåtande klimat och ett arbete i ömsesidig respekt vilket är en nödvändig förutsättning för nytänkande och goda idéer. Vår verksamhet ska stimulera till nyfikenhet hos både studenter och medarbetare och göra nytta genom utbildning, utveckling och forskning och vara en positiv drivkraft i strävan att förstå, förklara och förbättra världen och det omgivande samhället.

Antas i: Psykologi
Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivning
Doktorandutbildningen görs inom en forskargrupp kopplad till både Linnéuniversitetet och till Karolinska Institutet och Internetpsykiatrienheten i Stockholm. Den kommer göras inom ett projekt med fokus att studera och förstå förändringsprocesser i psykologisk behandling. Underlaget för projektet är redan insamlad data från ca 5000 patienter som genomgått internet-förmedlad KBT mot depression, social fobi eller paniksyndrom i reguljär vård vid Internetpsykiatrienheten i Stockholm.

En omfattande strukturerad kodning av patienters följsamhet till behandlingsmetoder, interaktion och allians mellan patient och behandlare samt förekomsten av oönskade negativa händelser och plötsliga positiva effekter utgör grunden för projektet. Moderna, longitudinella analysmetoder kommer att användas för att analysera prediktorer, mediatorer och potentiell kausalitet mellan dessa faktor och utfallet av behandlingarna. Projektet överlappar och samverkar med andra projekt som utifrån samma patientunderlag studerar genetiska faktorer samt använder maskininlärning/Artificiell Intelligens för att predicera utfall och delar av doktorandarbetet kan komma att göras inom dessa projekt.

Den formella placeringen och anställningen är vid Linnéuniversitetet. Geografiskt kommer aktiviteten ligga på två platser, Växjö och Stockholm, där graden av närvaro på respektive plats är relativt flexibel.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som

  • Avlagt examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå i psykologi, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet - nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/)

Övriga bedömningsgrunder
Meriterande i övrigt är psykologexamen, legitimation som psykolog, grundläggande utbildning i KBT (eller motsvarande), specialistutbildning som psykolog eller psykoterapeututbildning/legitimation utöver psykologutbildningen, teoretisk och praktisk erfarenhet av KBT respektive internet-baserad behandling och erfarenhet och kunskap av att använda och/eller skapa strukturerade expertskattningar. Kunskap och färdighet i att hantera och strukturera stora mängder data och kunskaper och färdigheter inom statistik, särskilt longitudinella metoder.

Bedömnings- och urvalskriterier
Bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, till exempel med avseende på kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten och erfarenhet. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning, samt till den bild av den sökandes förutsättningar som det beredande organet får.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

Kontaktpersoner:

Professor Viktor Kaldo viktor.kaldo@lnu.se 

Prefekt Judit Lindqvist, judit.lindqvist@lnu.se 0470 708398 

HR-partner Ulf Sernelin ulf.sernelin@lnu.se 0470 70 82 77

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 11 maj 2018.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.