Välkommen att söka till Stockholms universitet, en öppen och nyskapande arbetsplats i huvudstaden. Stockholms universitet är en av Europas ledande institutioner för forskning och högre utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Ledningen och våra 6000 medarbetare arbetar hela tiden strategiskt för att utveckla verksamheten så att den fortsätter hålla högsta internationella kvalitet.

Doktorand i miljövetenskap

Med fokus på beräkningsmodellering och statistisk analys av interaktioner mellan atmosfäriska aerosolpartiklar och moln. 

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad mot ökad förståelse av luftens sammansättning och dess påverkan på klimat och hälsa. Egenskaper och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar är av särskilt intresse i forskningen inom enheten.

Projektbeskrivning

Positionen är associerad med bidragsprojektet INTEGRATE från European Research Council (ERC), som syftar till att belysa de molekylära processerna som styr interaktioner mellan aerosolpartiklar och moln, och deras relevans för antropogena klimatförändringar och luftkvalitet. Denna position kommer att baseras på ett befintligt samarbete mellan Stockholms universitet och vid University of Exeter, och den framgångsrika kandidaten kommer att spendera totalt upp till 18 månader på Exeter i samarbete med Dr. Daniel Partridge.

Samspelet mellan atmosfäriska aerosolpartiklar och moln är ett centralt tema i klimatforskningen. Aerosolpartiklar som har olika naturliga och antropogena källor fungerar som molnkondenseringskärnor eller iskärnor för att molndroppar och iskristaller kan bildas. Följaktligen kommer det mänskliga inflytandet på atmosfäriska aerosolbelastningar sannolikt att leda till störningar i molnens omfattning och egenskaper.

Trots stora ansträngningar under de senaste decennierna är de processer som styr aerosol-molninteraktioner och förklarar observerade förändringar ännu inte helt förstådda. De mikrofysiska egenskaperna och den kemiska sammansättningen av aerosolpartiklar och deras interaktion med vattenånga och meteorologi representerar ett komplext system med flera samtidiga interaktioner. Det är en av de stora utmaningarna inom atmosfärsvetenskapen att förstå detta komplexa system och använda det för att förbättra förutsägelser om framtida klimat.

Doktorandprojektet syftar till att förstå hur aerosolpartiklar påverkar molnbildning med hjälp av beräknings- och statistikmetoder tillsammans med befintliga observationsdatauppsättningar. Detaljerad modellering av processnivå av aerosolpartiklar och molnhydrometeortermodynamik, mikrofysik och kemi kommer att vara kärnan i denna position. Dessa processorienterade studier kommer att kopplas till statistisk analys av observationsdatamängder och genomföras med den potentiella förbättringen av beskrivningen av aerosoler och moln i globala klimatmodeller i åtanke.

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Med tanke på denna positions modellfokus kommer särskild uppmärksamhet att ges på kandidaternas teoretiska bakgrund samt teknisk programmeringsförmåga och erfarenhet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Prof. Ilona Riipinen, 073-585 92 51ilona.riipinen@aces.su.se, eller Dr. Daniel Partridge, d.g.partridge@exeter.ac.uk.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64saco@saco.su.se
Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89alejandra@st.su.se
seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument:

  • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

LIKNANDE JOBB

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i materialkemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i pedagogik...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i växtfysiologi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i materialkemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm