Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och ministrar samt en förvaltning bestående av regeringskansliet och ett flertal olika avdelningar.

Plan och byggingenjör vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som PBL-ingenjör vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Vill du ha en nyckelroll i plan- och byggfrågor på Åland? Då ska du söka den här tjänsten. 

Arbetet som plan och byggingenjör 

Som PBL-ingenjör ingår du i bygg- och energiteamet. Teamet samarbetar och backar upp varandra inom teamets sakområden. I teamet ingår redan en PBL-ingenjör och fördelningen av uppgifterna mellan er bestäms senare baserat på er erfarenhet och kompetens. 

PBL-ingenjörerna är sakområdesansvariga i plan-, bygg- och bostadsfrågor. Åland har egen lagstiftningsbehörighet inom dessa områden, varför ett av era uppdrag är att utveckla lagstiftningsområdet tillsammans med regeringen. Central reglering inom området är plan- och bygglagen och -förordningen samt Ålands byggbestämmelsesamling. Ni stöttar även kommuner och andra aktörer i tolkning av lagstiftningen, ordnar utbildnings- och informationsinsatser och driver projekt inom området för att öka kunskapen bland annat inom rättssäkerhet och hållbar samhällsutveckling. I detta uppdrag ingår omvärldsbevakning, varför ni kommer att följa områdets utveckling i våra närregioner och inom EU samt bereda förändringar som föreslås på Åland. En strategi för hållbart byggande finns även upptagen i landskapsregeringens regeringsprogram. Arbetet med strategin är påbörjat, men du kommer att ha en central roll i framtagandet av denna. 

I rollen ingår även att bereda landskapsregeringens utlåtanden över kommunernas detalj- och generalplaner, ge utlåtanden över kommunernas byggnadsordningar och sköta de samråd som kommuner ska ha med landskapsregeringen i planprocessen. Samarbetet med andra sakkunniga byråer inom förvaltningen såsom kulturbyrån och miljöbyrån är viktigt. 

Landskapsregeringen är även en aktör inom bostadsproduktionen genom ekonomiska stöd till produktion, reparation och anskaffning av ägarbostäder och hyreshus och landskapsborgen för anskaffning av ägarbostäder. Stöd finns även för energieffektivisering i det befintliga bostadsbeståndet. Bostadsproduktionslagen bemyndigar landskapsregeringen att utveckla och anpassa stöd förutsatt att det finns en beviljningsfullmakt i landskapets budget. I dagsläget finns ett tiotal olika stödformer. 

Byggområdet kopplar även naturligt till energiområdet, varför du tillsammans med teamets sakkunniga inom energi arbetar med att genomföra Energi- och klimatstrategin och därmed strategiskt utvecklingsmål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan. En allt viktigare del av teamets arbete är att interagera med interna och externa aktörer, samt att nå ut med information och kunskap till allmänheten. Teamet kommer därför bland annat att ta fram lättillgänglig information, hålla seminarier, arbeta genom media, leda diskussioner och undervisa inom teamets sakområden i syfte att nå en hållbar samhällsförändring. 

PBL-ingenjörerna har egen beslutanderätt i flera tjänstemannabeslut, och både rätt att föredra ärenden till byråchef och till utvecklingsminister. PBL-ingenjörerna har även ansvar för i dagsläget tre budgetmoment om totalt 500 000 euro i budget 2021; 71000 Planläggnings- och byggnadsväsendet, 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder och 71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig inriktning. Vi kommer att sätta vikt vid dina personliga egenskaper och intervjutillfället. Vi tror att du har erfarenhet av inom plan-, bygg- och bostadsfrågor och god förmåga att hantera såväl juridiska som ekonomiska frågor. Förmågan att ta till sig ett komplext tekniskt, juridiskt och ekonomiskt sakområde och omsätta detta tror vi är en viktig egenskap för tjänsten.

Initiativ-, utvecklings- och samarbetsförmåga, lyhördhet och integritet tror vi även är bra egenskaper och god muntlig och skriftlig förmåga på svenska är ett krav. Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar det åländska samhället och ålänningens morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar.

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas i överenskommelse.
Lön: Lön utgår i lönespannet 3 396,32 – 4 337,44 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 27.9.2021 kl. 16.00

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN 

eller 

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som plan och byggingenjör 

Närmare information lämnas av byråchef Gustav Blomberg och PBL-ingenjör Karolina Gottberg telefon till växel +358-18-25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats. Landskapsregeringen förhåller sig positiv till eventuellt distansarbete enligt gällande kollektivavtal. www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen 

Infrastrukturavdelningen och dess allmänna byrå 

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor och el- och energifrågor. Avdelningen har drygt 100 anställda och en nettobudget om ca 40 Meuro. 

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energifrågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. 

Vid allmänna byrån finns Bygg- och energiteamet med sju sakkunniga tjänstemän inom plan, bygg, el och energi, som arbetar med lagstiftningsutveckling, ekonomiska stöd och prövning och tillsyn. Teamet har ansvar för genomförande av strategiskt utvecklingsmål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan; ”Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet”, Energi- och klimatstrategin samt det fortsatta arbetet med att föra markplaneringen i en hållbarare riktning. Markplaneringen är en viktig del i genomförandet av utvecklingsmål 5 – Attraktionskraft för boende, besökare och företag. Teamet har även ett centralt ansvar i strategiskt utvecklingsmål 7 – Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster med sitt ansvar inom de för målet centrala områdena bygg och energi. 

Bygg- och energiteamet jobbar brett och har många projekt i rullning. Några exempel på pågående projekt är till exempel samarbetet med Flexens i Smart Energy Åland projektet, framtagandet av trafikförsörjningsprogram inom kollektivtrafiken, arbetet med biobränslemandatet med rikets myndigheter och strategin för hållbart byggande. Förändringsarbetet berör var och en inom hela landskapet, vilket är en del av utmaningen. Det handlar om att leda Åland till en samhällsförändring i en hållbarare riktning inom teamets ansvarsområden, så snabbt och effektivt som möjligt med de medel som landskapsregeringen har att tillgå. 

Mariehamn, den 30 augusti 2021
Avdelningschef Yvonne Österlund 

Nr 279 I1
ÅLR 2021/3923